เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สุขภาพอารมณ์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

 

ผู้วิจัย/Authors: กรกฎา นักคิ้ม และ ผกามาศ สิทธิกูล

ชื่อเรื่อง/Title: สุขภาพอารมณ์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

กรณีศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาพอารมณ์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียน (Learning Disabilities-LD) โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของสุขภาพอารมณ์ทั้ง 7 ด้าน คือ ตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง การจัดการกับอารมณ์ สร้างและเสริมแรงจูงใจให้ตนเอง รู้และเข้าใจอารมณ์คนอื่น การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม และการปรับจิตใจให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของตนเองและความเป็นจริง กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 6 คน นักเรียนได้รับการตรวจทางจิตวิทยา และวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น และได้รับการศึกษาพิเศษในห้องเสริมวิชาการ ในวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นักเรียนได้รับความช่วยเหลือในการพัฒนาทางด้านอารมณ์และการปรับตัวทางสังคมโดยอาจารย์แนะแนว ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ การใช้แบบสำรวจ ใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการบรรยาย และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการสรุปประเด็นที่เหมือนกัน โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของสุขภาพอารมณ์ทั้ง 7 ด้าน การศึกษาครั้งนี้พบว่า นักเรียนกลุ่มนี้มีสุขภาพอารมณ์ต่ำกว่านักเรียนวัยเดียวกันเป็นอย่างมาก ในเรื่องของความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม โดยยังขาดการควบคุมอารมณ์ตนเอง มักเล่นและแสดงออกอย่างรุนแรง ทำให้ไม่สามารถสร้างและคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบข้างได้ บางรายมีอารมณ์อ่อนไหว และมักระบายอารมณ์โดยการร้องให้บ่อยครั้ง ในด้านการรู้จักสร้างและเสริมแรงจูงใจให้ตนเองนั้น นักเรียนท้อถอยง่าย ขาดความเพียรพยายาม ขาดกำลังใจในการเผชิญปัญหาและมีความอดทนต่ำ ส่วนสุขภาพทางอารมณ์ที่พัฒนาได้ดี เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนในวัยเดียวกัน คือ ความสามารถในการปรับตัวเข้าหาสังคม ซึ่งพบว่านักเรียนสามารถยอมรับต่อกฎระเบียบของส่วนรวม และเปิดใจกว้างยอมรับประสบการณ์ใหม่ได้เป็นอย่างดี การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ นอกจากการเสริมทักษะทางด้านวิชาการแล้ว ควรจัดให้มีโปรแกรมที่เสริมสร้างและพัฒนาการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น การจัดการกับอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการให้คำปรึกษาเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล
husbands who cheat click why wifes cheat
link unfaithful husband why women cheat on husbands
married affairs sites online why do wifes cheat
website open i dreamed my husband cheated on me
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories

Keywords: สุขภาพอารมณ์, อารมณ, นักเรียน, ความบกพร่องทางการเรียนรู้, เด็ก, จิตเวชเด็ก, child, child psychiatry, LD, learning disabilities

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Code: 201430006242a

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต