เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การระบาดของโรคทางจิต : อาการเป็นลมของนักเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหาร 2542.

 

ผู้วิจัย/Authors: จเด็ด ดียิ่ง และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การระบาดของโรคทางจิต : อาการเป็นลมของนักเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหาร 2542.

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

บทนำ วันที่ 14 กันยายน 2542 กองระบาดวิทยาได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลหนองสูง จังหวัดมุกดาหารว่า ตั้งแต่วันที่ 1-14 กันยายน 2542 มีผู้ป่วยนักเรียนหญิงจำนวน 13 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการเป็นลม หน้ามือเฉียบพลัน และหายเป็นปกติโดยไม่ได้รับการรักษาใด ๆ คณะสอบสวนได้ออกสอบสวนโรคตั้งแต่วันที่ 17-23 กันยายน 2542 เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค ศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาและปัจจัยที่มีอิทธพลต่อการเกิดโรครวมทั้งการควบคุมป้องกันโรค วิธีการศึกษา ได้ศึกษาข้อมูลการเจ็บป่วยจากบันทึการเจ็บป่วยของนักเรียนที่โรงเรียนและดรงพยาบาล ศึกษาเชิงพรรณนาเกี่ยวกับภูมิหลังของท้องถิ่น ปัจจัยทางสังคมความเชื่อโดยการศึกษาเชิงคุณภาพ ยืนยันการวินิจฉัยโดยการตรวจสภาพจิตโดยจิตแพทย์ ศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาโดยการสัมภาษณ์ผู้ป่วยด้วยแบบสอบภาม นิยามผู้ป่วย คือนักเรียนหญิงที่มีอาการเป็นลมอย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1-20 กันยายน 2542 และได้รับการยืนยันการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ ศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ (Retrospective cohort studdy)เพื่อหาความสัมพันธ์ของโรคและปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการ ได้แก่ ความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อนสนิทการอาศัยอยู่กับบิดามารดา โดยใช้นิยามผู้ป่วยเช่นเดียวกับการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา ผลการศึกษา ผู้ป่วยได้รับการยืนยันว่าป่วยด้วยโรคอุปาทานทั้งสิ้น 20 ราย เป็นนักเรียนหญิงทั้งหมดโดยไม่พบความผิดปกติของโรคทางกาย อัตราป่วยจำเพาะของนักเรียนหญิงเป็นร้อยละ 15.4 (20/160) อายุเฉลี่ยของนักเรียนหญิงเป็น 11 ปี (10-13) ผู้ป่วยทุกรายมีอาการเป็นลม ร้อยละ 80 มีอาการหน้ามืดร่วมด้วย ผู้ป่วยมีอาการตั้งแต่ 1-8 ครั้งเป็นนานครั้งละ ประมาณ 30 นาที จากนั้นหายเป็นปกติ ผลการทดสอบทางจิตวิทยาพบว่า บุคลิกภาพผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นแบบ Weak ego strength (ร้อยละ 94) ไม่พบความขัดแย้งในโรงเรียนหรือในชุมชนจากการวิเคราะห์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการระบาดครั้งนี้โดยใช้ Multiple logistic regression พบว่า ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดอาการได้แก่ การอาศัยอยู่กับญาติ (OR-16.9 95% CI 1.3-217.8)การเป็นเพื่อนสนิทกับผู้ป่วยรายแรก (OR=15,CI 1.1-211.8X และความกลัวที่เห็นเพื่อนป่วย (OR=8.4,95% CI 1.7-42.4) วิจารณ์และสรุปผล กลุ่มอาการเป็นลมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการระบาของโรคทางจิตของโรคอุปาทาน (Mass conversion disorder) การศึกษาครั้งนี้บ่งชี้ว่าผู้ป่วย ความกลัวที่เป็นเพื่อนป่วยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอาการของโรค หลังจากที่ได้มีการแยกผู้ป่วยจากกลุ่มปกติ การบำบัดทางจิตแบบกลุ่ม การชี้แจงให้ครอบครัว ชุมชนเกิดความเข้าใจแล้ว ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้น เนื่องจากในช่วงเวลาเดียวมีเหตุการณ์คล้ายกันเกิดขึ้นในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองระบาดวิทยาจึงได้จัดทำคู่มือในการดำเนินสอบสวนควบคุมป้องกันโรคสำหรับเจ้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศ
link husband cheated why women cheat on husbands
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
aids pictures symptoms click aid symptoms
i cheated on my boyfriend and told him marcandela.com my boyfriend cheated on me should i forgive him
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
most women cheat cheat husband married men cheat

Keywords: โรคอุปาทานหมู่, ระบาด, ระบาดวิทยาโรคทางจิต, การระบาดของโรคทางจิต, อุปทานหมู่, mass hysteria, psychology, prevalence, epidemiology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006241

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต