เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: กุมารแพทย์กับงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กจังหวัดลำพูน.

 

ผู้วิจัย/Authors: พรพรรณ์ วรรณฤทธิ์

ชื่อเรื่อง/Title: กุมารแพทย์กับงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กจังหวัดลำพูน.

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

กุมารแพทย์ต้องมีบทบาทกว้างขวางในการบริการด้านการแพทย์โดยตรงต่อผู้ป่วย เด็ก ครอบครัวและชุมชน โดยใช้ความรู้ความสามารถประยุกต์ผ่านเครือข่ายการบริการต่าง ๆ เพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง มีการเจริญเติบโนของร่างกายพัฒนาการด้านสติปัญญา จิตใจอารมณ์สังคมที่สมวัยและเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของตน Patient Care Team กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลลำพูลูซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรมเป็นหัวหน้าที่ กุมารแพทย์ พยาบาลหอผู้ป่วยกุมารและเวชกรรมสังคม นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ รวมกับสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กจังหวัดลำพูน โดยจัดให้มีบริการส่งเสริมพัฒนาการเด็กครอบคลุมทุกสถานบริการในจังหวัดลำพูน ได้แก่ โรงพยาบาล สถานีอนามัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง วัตถุประสงค์ กุมารแพทย์มีบทบาทนำ ทำให้เกิดกระบวนการตรวจคัดกรองเด็กเพื่อค้นหาและให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่มีพัฒนาการช้าและมีการส่งต่อที่เหมาะสมตามระบบในจังหวัด การดำเนินงานปีงบประมาณ 254 1. แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กของโรงพยาบาลทุกแห่งซึงผ่านการอบรมโครงการผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ ประชุมหาแนวทางเพื่อวางหลักเกณฑ์การตรวจวินิจฉัยรักษา ประเมินพัฒนาการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการพร้อมทั้งวางระบบการส่งต่อให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด มีการศึกษาดูงานด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างโรงพยาบาล ลำพูน และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 2. โรงพยาบาลลำพูนและโรงพยาบาลชุมชยจัดประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแก่เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย และอบรมให้ความรู้ครูพี่เลี้ยงศูนย์รับเลี้ยงเด็กในความรับผิดชอบ การดำเนินงานปีงบประมาณ 2543 1. ทีมงานดรงพยาบาลลำพูนได้ร่วมตรวจพัฒนาการพร้อมกับรณรงค์ให้ผู้ปกครองใช้สมุดสีชมพูและกระตุ้นพัฒนาการลูกตนเอง ในการประกวดสุขภาพเด็กที่เทศบาลจัด เดือนกุมภาพันธ์ 2543 พร้อมทั้งตรวจเด็กในศูนย์เด็กเล็กในความรับผิดชอบ 2. ปรับปรุงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและเกณฑ์การส่งต่อระหว่างสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ วิจารณ์ การดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน กุมารแพทย์โรงพยาบาลลำพูนได้ช่วยเหลือทางวิชาการและสร้างความตระหนักให้บุคลากรทางสาธารณสุขทั่งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลเห็นความสำคัญของการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-60 เดือน ผลที่ได้รับแม้จะมีจำนวนเด์กที่ได้รับการดุและพัฒนาการตัวเลขสูงคิดเป็น 97.89%แต่ยังต้องมีการนิเทศประเมินและติดตามผลว่าเด็กได้รับการดูแลทุกรายการครบถ้วนถูกต้องจริงหรือไม่ซึ่งต้องอาศัยเวลาและความร่วมมือจากทุกฝ่าย เราคงไม่สามารถจะบังคับให้ใครทำงานได้ถ้าเขาไม่อยากจะทำ แต่ในบาทบาทของกุมาแรพทย์คงต้องพยายามผลักดันให้กระบวนการส่งเสริมพัฒนาการเด็กนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ในอดีตการมองเรื่องสุขภาพของเด็กจะมุ่งกันแต่ในเรื่องของรักษา และมีเป้าหมายเฉพาะตัวเด็ก เมื่อยามเจ็บป่วยการแก้ปัญหาจะเป็นแบบตั้งรับ แต่ในปัจจุบันนอกเหนือจากการรักษาแล้ว เด็กยังต้องการการป้องกัน การปกป้อง การส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพ นั่นก็คือ เด็กจะต้องได้รับการดุแลในเชิงรุกด้วย เพื่อเด็กจะสามารถเติบโตได้เต็มที่ตามศักยภาพของตนเและต้องครอบคลุมไปถึงครอบครัวสังคมและชุมชน (3) ด้วย โดยปลุกเร้าให้พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความสำนึกว่าเด็กเป็ฯทรพัยากรที่มีคุณค่าของชุมชน การดูแลเด็กให้มีสุขภาพดี เป็นหน้าที่ขุงทุกคนในชุมชนและการดูแลเด็กเป็นสิ่งที่ทุกคนเรียนรู้ได้ ทำได้ (4) กุมารแพทย์ มีบทบาทสำคัญในในการช่วยเหลือแก่เด็กที่ปัญหาพัฒนาการล่าช้า หรือมีความเสี่ยงและครและครอบครัวในพื้นที่รับผิดชอบ การให้ความรู้ด้านพัฒนาการเด็กโดยการสร้างจิตสำนึกพัฒนาการเด็กอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะใสช่วงต้นของชีวิน จะช่วยเสริมความสามารถและคุณภาพชีวิตของเด็ก การคัดกรอง วินิจฉัย ประเมินความสามารถและพัฒนาการทุกด้าน จัดทำแผนช่วยเหลือให้บิดามารดา ผู้ปกครอง มีส่วนสำคัญในการทำกิจกรรมฝึกกระตุ้นพัฒนาการเป็นขึ้นตอนอิงกับการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปกติ ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของเด็กจัดหาหรือดัดแปลงอุกรกร์และเครื่องเล่นให้เหมาะสมกับเด็กและให้การดูแลสุขภาพด้านอื่น ๆ ร่วมไปด้วย ครองครัวเป็นขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรและการสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขกุมารแพทย์มีความใกล้ชิดเก็บเด็กและครอบครัว เป็นผู้ให้คำปรึกษาครอบครัวเด็ก ให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กวิธีการเลี้ยง ดู สร้างความรู้สึกที่ดีในการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่ จะช่วยให้ครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความมั่นคงและเป็นหลักให้กับสังคม ตลอดไป สรุปและข้อเสนอแนะ กุมารแพทย์โรงพยาบาลทั่ว ควรได้ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาร ประยุกต์ผ่านเครือข่ายการบริการต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพี่เลี้ยงให้แก่แพทย์โรงพยาบาลชุมชนที่มัก๗ะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดพัฒนาการล่าช้า จะช่วยให้ช่วยกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำคู่มือากรตรวจวินิจฉัยประเมินและวางแผนการรักษาเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า รวมทั้งช่วยวางระบบหลักเกณฑ์การสงต่อ เพื่อให้เด็กทุกคนในจังหวัดมีโอกาสได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและการดูแลที่เหมาะสมเท่าเทียมกันไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของพื้นที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็กทุกรายในจังหวัดลำพูนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและสามารถเติบโนได้เต็มที่ตามศักดยภาพของตน กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณ กิจกรรมประกาศ ขอบคุร - นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกุล นาแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน - นายแทพย์วิวัฒน์ เชวงชัยยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน - นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ ที่ให้คำปรึกษาสนับสนุนและผู้ร่วมมือทีมทุกท่าน
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
my husband cheated femchoice.org dating for married people
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
reasons women cheat click how to cheat on wife

Keywords: เด็ก, พัฒนาการเด็ก, พัฒนาการ, กุมารแพทย์, จิตเวชเด็ก

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลลำพูน

Code: 201430006240a

ISSN/ISBN: 974-293 -677-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต