เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: เทคนิคการผ่อนคลายเครียดด้วยการฝึกสมาธิ..ประโยชน์ที่แท้จริง

 

ผู้วิจัย/Authors: ปัทมา จารุวัต

ชื่อเรื่อง/Title: เทคนิคการผ่อนคลายเครียดด้วยการฝึกสมาธิ..ประโยชน์ที่แท้จริง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบัน ล้วนตกอยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงกันนั่นคือการเผชิญกับความเครียด ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและแผ่กระทบไปในสังคมทุกชนชั้นและทุกวัยจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าปัจจุบันประชาชนได้ป่วยเป็นโรคเครียดเพิ่มขึ้น รวมทั้งอัตราการเป็นโรคที่เกี่ยวเนื่องกับความเครียดก็เพิ่มตามด้วยเช่นกัน เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น ซึ่งบางโรคจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเมื่อตกอยู่ในสภาวะเครียดที่รุนแรง เช่นผู้ที่มีความดันสูง เมื่อเผชิญกับความเครียดอาจส่งผลให้เส้นเลือดในสมองแตก จนเกิดอัมพาตได้ หรือในผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ความเครียดอาจส่งผลให้หัวใจหยุดเต้น (Cardiac arrest) โดยเฉียบพลันได้ ความเครียด เป็นสิ่งที่ทุก ๆ คนจะต้องประสบ ระดับของความเครียดถ้ามีเพียงเล็กน้อย ก็จะเป็นพลังกระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นในการทำงาน แต่ถ้าระดับของความเครียดเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และไม่ได้รับการแก้ไขย่อมส่งผลต่อการเผชิญปัญหาของบุคคลนั้น ๆ อย่างแน่นอน ความเครียด ตามพจนานุกรมฉบับเวบสเตอร์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “แรงดัน” หรือความกดดัน หรือ กำลังดึง ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย” พะยอม อิงคตานุวัฒน์ กล่าวว่า “ความเครียดเป็นสิ่งเร้าที่ทำให้มนุษย์พยายามหลีกเลี่ยง หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรภาพหรืออารมณ์ร่วมกัน” ความเครียดของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน เพราะในสภาวะหรือเหตุการณ์ซึ่งคน ๆ หนึ่งมองว่าเป็นภาวะที่คุกคามและก่อให้เกิดความเครียด บุคคลอีกคนหนึ่งอาจมองเห็นว่าเป็นสิ่งท้าทายและพึงพอใจต่อสภาวะนั้น ๆ ก็ได้ ดังนั้นในคนที่รู้สึกว่าสามารถเผชิญและจัดการกับภาวะนั้นได้ก็ไม่ถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความเครียด แต่คนที่ไม่สามารถเผชิญกับเหตุการณ์นั้นได้ก็จะเกิดความเครียดขึ้น และเมื่อใดก็ตามที่บุคคลเกิดความเครียดจะเกิดกลไกในการตอบสนองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ทางด้านร่างกายได้แก่ความดันโลหิตสูง อัตราการหายใจ และอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น ความตึงตัวของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นร่วมกันมี Lactic acid เพิ่มขึ้น จึงทำให้มีอาการปวดเมื่อย เป็นต้น นอกจากนี้บุคคลนั้นจะมีการตอบสนองทางด้านจิตใจ โดยจะพยายามปกป้องตัวเองให้พันจากความไม่สบายใจ เพื่อที่จะควบคุมหรือบรรเทาภาวะตึงเครียดที่มาคุกคามซึ่งเป็นการลดความกดันทางจิตใจและอารมณ์นั่นเอง แต่เนื่องจากภาวะคุกคามและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเครียดในสภาพสังคมปัจจุบันนี้มีความรุนแรงขึ้น ระดับความเครียดของแต่ละบุคคลก็เพิ่มทวีสูงขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละบุคคลจะต้องค้นหาวิธีการผ่อนคลายความเครียดให้กับตนเอง ไม่เช่นนั้นความเครียดที่ไม่ได้รับการแก้ไขจะถูกสะสมไว้ภายในจิตใจเพิ่มขึ้น ๆ ซึ่งจะบั่นทอนต่อสุขภาพและนำไปสู่ภาวะวิกฤตทางจิตใจ เช่น การฆ่าตัวตาย การทำร้ายตัวเอง และทำร้ายผู้อื่น เป็นต้น
click here read here what is infidelity
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
My wife cheated on me click all wives cheat
read go married and want to cheat
website open i dreamed my husband cheated on me
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
my husband cheated femchoice.org dating for married people
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
how to catch a cheat open married men having affairs
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: เครียด, ความเครียด, เทคนิคการผ่อนคลายเครียด, การฝึกสมาธิ, การพยาบาล, กิจกรรมพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, nursing care, relaxation tecnique, psychiatric nursing, stress

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

Code: 201430006240

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต