เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประสิทธิผลการสอนทักษะชีวิตในนักเรียนมัธยมศึกษา อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: สมควร สีทาพา

ชื่อเรื่อง/Title: ประสิทธิผลการสอนทักษะชีวิตในนักเรียนมัธยมศึกษา อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

ตามที่กรมอนามัยได้สนับสนุนงบประมาณให้อบรมครู ศึกษานิเทศก์ พัฒนาการหน้าที่สาธารณสุข ตลอดทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและเยาวชน ในเรื่องการสอนทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันเอดส์ สารเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน เริ่มปี 2537 เป็นต้นมา จากการติดตามผลพบว่า ผู้ผ่านการอบรมได้นำการสอนทักษะชีวิตลงสู่เด็กน้อยมากเนื่องจากจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีเพียงส่วนน้อย คือ 1-2 คนในโรงเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิผลการสอนทักษะชีวิตด้านเจตคติในการป้องกันการใช้สารเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งได้นำเอาแผนการเรียนการสอนของกรมสุขภาพจิตและกรมอนามัยมาประยุกต์ใช้ในการอบรมครูประจำชั้นทุกคนของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง รวม 56 คน แล้วปล่อยให้ครูดำเนินการสอนผสมผสานไปกับการสอนในหลักสูตรปกติโดยไม่มีการควบคุมตัวแปรอื่นใดในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา จึงประเมินดูความเปลี่ยนแปลงของทักษะชีวิตในนักเรียน กลุ่มทดลอง ม.1-ม.5 ชั้นปีละ 1 ห้องเรียน จำนวน 236 คน กลุ่มควบคุม 238 คน ซึ่งครูโรงเรียนที่เป็นกลุ่มควบคุมจะไม่ได้รับการอบรม ผลการวิจัย พบว่า ครูที่ผ่านการอบรมได้นำทักษะชีวิตไปใช้สอนอย่างต่อเนื่อง 7 คน สาเหตุที่ครูส่วนข้างมากไม่ได้ใช้สอนเนื่องจาก 1) นโยบายของกรมสามัญไม่ชัดเจนในเรื่องนี้ 2) เวลาไม่พอสถานการณ์ไม่อำนวย 3) มีสื่ออื่น มากมายอยู่แล้วจึงใช้สอนแบบเดิม 4) เนื้อหาในคู่มือการสอนทักษะชีวิตไม่ตรงกับวิชาที่สอน 5) มีอาจารย์ที่สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงอยู่แล้ว ผลการประเมินทักษะชีวิตด้านเจตคติในนักเรียน พบว่า มีความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของความรู้สึกว่าสารเสพติดเป็นสิ่งใกล้ตัวของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนทดลอง X = 1.9 และ 1.8 หลังทดลอง X = 2.0 และ 1.9 ตามลำดับ คะแนนเของความรู้สึกเห็นใจผู้ติดสารเสพติดและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสารเสพติดก่อนดำเนินการ X = 1.9 และ 1.9 ตามลำดับ คะแนนเฉลี่ยของความรู้สึกต่อคุณค่าในตนเองก่อนการทดลองพบว่า X = 2.3 และ 2.6 หลังทดลอง X =2.6 และ 2.6 ตามลำดับ คะแนนเฉลี่ยของความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมก่อนทดลอง X = 2.3 และ 2.5 หลังทดลอง X = 2.6 และ 2.6 ตามลำดับ ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เจตคติต่อการป้องกันการใช้สารเสพติดของกลุ่มตัวอย่าง มีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีขึ้นจากคะแนนที่เปลี่ยนแปลงไป แม้จะไม่สูงนัก แต่ก็สรุปได้ว่าการอบรมครูประจำชั้นทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้สอนทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีผลทำให้นักเรียน ม.1-ม.5 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เกิดการเปลี่ยนแปลงของเจตคติในการป้องกันการใช้สารเสพติดได้ ข้อเสนอแนะ หากมีการอบรมครูโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก ควรเป็นการอบรมครูทุกคนในแต่ละหมวดวิชาเพราะการอบรมครูประจำชั้นทุกคนนั้นจะพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงของเจตคติไม่โดดเด่นนัก เพราะครูประจำชั้นสังกัดอยู่คนละหมวดวิชา จึงมีครูที่นำทักษะชีวิตลงสู่เด็กเพียง 7 คน ถ้าครูที่ผ่านการอบรมสังกัดอยู่หมวดวิชาเดียวกัน คาดว่าจะทำให้ผลการเปลี่ยนแปลงทักษะชีวิตของนักเรียนดีขึ้นกว่านี้
what is in the abortion pill website the morning after pill
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
aids pictures symptoms aids testing aid symptoms
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands
cheats read infidelity in marriage
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: ทักษะชีวิต, นักเรียน, เยาวชน, สารเสพติด, พฤติกรรมเสี่ยง, สุขภาพจิต, psychology, student, drug, behavior

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006239

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต