เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

ผู้วิจัย/Authors: คนึงนิตย์ วิชัยดิษฐ์ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

บทนำ ความเครียดเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทำให้เกิดความวิตกกังวลไม่สบายใจและเกิดการเจ็บป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ บุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวช มีความเสียงต่อการถูกผู้ป่วยทำร้าย บางรายเกิดความขัดแย้งในครอบครัว มีภาระหนี้สิน ต้องกู้เงินทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมบางอย่างไม่เอื้ออำนวย เช่น บ้านพักแออัด คับแคบ บางครั้งไม่มีความปลอดภัย การเดินทางไปมาไม่สะดวกจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงคาดว่าบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์น่าจะมีความเครียดแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่ามีความเครียดระดับใด และปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเครียด จึงทำการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความเครียด และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดของบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ วิธีการ การวิจัยนี้เป็นการสำรวจระดับความเครียดและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดของบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โดยส่งแบบสอบให้บุคลากรจำนวน 638 คน ตอบแล้วส่งคืนซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับอาการพฤติกรรมและความรู้สึกของความเครียด และส่วนที่ 3 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดมี 4 ด้านคือ ด้านครอบครัว การงาน การเงิน และสิ่งแวดล้อม แบบสอบถามดังกล่าวได้นำมาทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข จึงนำไปเก็บข้อมูล ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS for windowsหาค่าร้อยละของข้อมูลในแบบสอบถามทั้ง 3 ส่วน และหาความเกี่ยวข้องด้วยการทดสอบทางสถิติ CHI-SQUARE ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลที่ได้ จากการศึกษาตามวิธีดังกล่าวพบว่าบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์มีความเครียด ระดับต่ำ ร้อยละ 79.1 ระดับปานกลางร้อยละ 16.3 และระดับสูงถึงรุนแรงร้อยละ 4.6 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดมากที่สุด ได้แก่ ด้านการเงิน ร้อยละ 55.6 รองลงมาคือ ด้านครอบครัวและการงาน บุคลากรที่ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี เครียดมากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี (p-value=0.042) สรุปและข้อเสนอแนะ จากการศึกษา สรุปได้ว่าบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ส่วนใหญ่ไม่เครียดหรือเครียดปกติ มีเพียงบางส่วนที่เครียดสูงถึงรุนแรง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดมากที่สุด คือ รายได้ไม่พอรายจ่าย และความรู้น้อย จึงควรส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักประหยัดใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นโดยการจัดอบรม สนับสนุนให้บุคลากรมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีความเครียดสูง โดยการแนะนำให้ใช้บริการคลินิกคลายเครียดและให้คำปรึกษา
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
my husband cheated femchoice.org dating for married people
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men

Keywords: เครียด, ความเครียด, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006238

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต