เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การวิเคราะห์ทัศนคติการเลือกสื่อวีดีโอเกม พฤติกรรมการเล่นวีดีโอเกมของวัยรุ่นตอนต้น และการกำหนดมาตรฐานสื่อวีดีโอเกม.

 

ผู้วิจัย/Authors: สำนักพัฒนาสุขภาพจิต

ชื่อเรื่อง/Title: การวิเคราะห์ทัศนคติการเลือกสื่อวีดีโอเกม พฤติกรรมการเล่นวีดีโอเกมของวัยรุ่นตอนต้น และการกำหนดมาตรฐานสื่อวีดีโอเกม.

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

บทนำ/วัตถุประสงค์ สื่อวิดีโอเกมเป็นสื่อที่มีผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบเช่นเดียวกับสื่อต่าง ๆ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ อื่น ๆ ทั่วไป ประเทศตะวันตกเริ่มตื่นตัวและให้ความสนใจเกี่ยวกับสื่อประเภทนี้มากขึ้น เมื่อเกิดโศกนาฎกรรมขึ้นที่ Columbine ประเทศสหรัฐอเมริกาและสังคมไทยก็ตระหนักในส่วนที่เป็นพิษภัยของวิดีโอเกม เมื่อเกิดคดัตวินิบาตกรรมของเด็กนักเรียนที่คลั่งไคล้การเล่นเกมเรื่อง Final Fantasy ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาการรับรู้ ความนิยม ความคิดเห็นต่อสื่อวิดีโอเกรม และพฤติกรรมการเล่นเกมของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 2. ศึกษาการรับรู้ การสนับสนุนความคิดเห็นต่อวิดีโอเกมและเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เกี่ยวกับมาตรฐานสื่อวิดีโอเกมที่ควรกำหนดให้มีขึ้น วิธีการ 1. การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)ในกลุ่มเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และกลุ่มผู้ปกครอง 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยจัดประชุมเชิงวิชาการ (Syndicate) ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผลที่ได้ 1. เด็กเล่นเกมโดยเฉลี่ย 3 ชั่วโมงต่อครั้ง หรือ 12.8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และชอบเล่นกับเพื่อน เกมที่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นิยมเล่นมากที่สุดคือ Winning Eleven ทัศนคติในการเลือกสื่อวิดีโอเกมของเด็กคือเล่นแล้วสนุก ภาพกราฟฟิคสวน แต่วิดีโอเกมที่เหมาะสมควรเป็นเกมกีฬา เกมที่ไม่เหมาะสมคือเกมที่มีภาคโป๊ ลามก ชอบตัวเอกในวิดีโอเกมที่เท่ห์ เก่ง หล่อและท่าสวย เหตุผลที่เริ่มเล่นวิดีโดเกมแต่ละครั้งเกิดจากมีเวลาเหลือและไม่ทราบว่าจะทำอะไร หลักจากเล่นเกมจบแล้วส่วนใหญ่รู้สึกตื่นเต้น คิดว่าประโยชน์ของการเล่นวิดีโอเกมทั่วไปคือเป็นการคลายเครียด ส่วนผลเสียคือทำให้สายตาเสีย 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ซื้อเครื่องเล่นวิดีโอเกมให้ลูกเพราะอยากให้ลูกอยู่ติดบ้าน เวลาลูกเล่นจะนั่งดูช่วยลุ้นช่วยเชียร์ ส่วนที่ไม่ให้การสนับสนุนให้ลูกเล่นเพราะเป็นการเสียเงิน เสียการเรียน เสียเวลา และเสียสายตา เกณฑ์ในการเลือกวิดีโอเกมทั่วไปคือเป็นการคลายเครียด ฝึกทักษะและสมอง และทำให้เด็กอยู่ติดบ้าน ส่วนผลเสียคือทำให้เสียการเรียนและเล่นไม่เป็นเวลา เกมที่เหมาะสมกับเด็กควรเป็นเกมฝึกสมอง เกมที่ไม่เหมาะสมคือเกมที่มีภาพโป๊ ลามก 3. ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าหลักเกณฑ์ในการกำหนดมาตรฐานสื่อวิดีโอเกมควรมีหลักเกณฑ์ก่อนเล่นเกม เช่น เกมต้องระบุวัตถุประสงค์ของเกมที่ชัดเจน และการเล่นไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หลักเกณฑ์ระหว่างการเล่นเกม เช่น สามารถดึงศักยภาพที่ผู้เล่นมีอยู่ได้อย่างเหมาะสมเสริมสร้างจินตนาการในทางที่ดี ให้ความสำคัญของเนื้อหา เทคนิคสื่อทางภาพ แสง เสียงและคำพูด หลักเกณฑ์หลังการเล่นเกม เช่น ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีข้อสรุปท้ายเรื่องว่าผู้เล่นได้ประโยชน์อะไรจากการเล่นเกม ให้กำลังใจผู้ที่เล่นเกมแพ้ เป็นต้น สรุปและข้อเสนอแนะ กระแสสื่อวิดีโอเกมที่มาแรง มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคนิคที่แปลกใหม่ ตื่นตา เร้าใจ จะกระตุ้นความสนใจของเด็กและเยาวชนอย่างกว้างขวาง การห้ามปรามจึงมิใช่หนทางที่ถูกต้อง แต่ควรศึกษาว่าจะทำอย่างไรให้เด็กและเยาวชนได้รับประโยชน์จากสื่อวิดีโอเกมมากที่สุด ไม่เฉพาะด้านการพัฒนาสติปัญญาเท่านั้น แต่รวมไปถึงพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม และจิตวิญญาน (spiritual) รวมทั้งไม่เป็นผลเสียต่อสุขภาพกายด้วย นอกจากนั้น ควรมีการป้องกันโดยนำมาตรฐานเบื้องต้นที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปศึกษาต่อ เพื่อให้ได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสังคม และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ทันสมัยและทันต่อสภาพการณ์ในสังคม ตลอดจนควรหามาตรการที่จะมารองรับปัญหาในอนาคตข้างหน้า เนื่องจากวิดีโอเกมมีการพัฒนาให้เชื่อมต่อเล่นกับคนทั่วโลกได้ จึงควรมีมาตรการจัดการกับสื่อวิดีโอเกมที่ขัดต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของคน หรือวิดีโอเกมที่ผิดศิลธรรมด้วย
unfaithful spouse unfaithful husband
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
how to cheat on my husband site my wife cheated
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories

Keywords: พฤติกรรม, วัยรุ่น, วีดีโอเกมส์, เล่นเกมส์, เกมส์, vdo games, behavior, adolescent

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006236a

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต