เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการทักษะชีวิตในสถานศึกษา.

 

ผู้วิจัย/Authors: รุ่งรวี แก้วดี

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการทักษะชีวิตในสถานศึกษา.

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของสารเสพติดในปัจจุบัน ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตในเด็กนักเรียน จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการป้องกันการติดสารเสพติดเด็กนักเรียนควรมีทักษะชีวิต อันประกอบด้วยความรู้ความสามารถและทักษะ สามารถดำรงชีวิตตามสภาพที่เป็นอยู่ได้อย่างมีความสุข วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติในการเสพสารเสพติด ให้ตระหนักถึงโทษของสารเสพติด 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องสารเสพติด และมีทักษะการปฏิเสธ 3. มีทักษะในการดำเนินชีวิน (Life Skills) และปลุกจิตสำนึกของนักเรียน วิธีการ 1. จัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน / อาจารย์ใหญ่ เพื่อรับทราบนโยบาย 2. ประสานกับโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ เรื่อง วัตถุประสงค์ หลักสูตรการสอน สถานที่ 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะกรรมการสุขภาพจิตของโรงพยาบาล เพื่อเตรียมเป็นวิทยากร ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 4. ประสานกับโครงการ JICA นำผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีประสบการณ์ตรงในการเสพสารติด มาเล่าประสบการณ์ให้คติเตือนใจ ข้อคิด ในเรื่องผลกระทบของสารเสพติดต่อตัวเอง ครอบครัว สังคม เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กนักเรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 5. สอนทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียน ตามหลักสูตรที่กำหนด แก่นักเรียน ชั้น ป.6 ม.1 จำนวน 10 โรงเรียน 59 ห้อง รวมจำนวน 2,548 คน มีวิทยากร และอาสาสมัครประจำแต่ละห้อง สอนปีละ 2 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 1,2 6. มีการประเมินความรู้ เจตคติ และทักษะ ของเด็กนักเรียน 7. ประเมินผลการสอนของวิทยากรและนำมาแก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น ในการสอนครั้งต่อไป ผลที่ได้ 1. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะชีวิน ไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 2. มีจิตสำนึกที่ดี 3. ส่งเสริมงาน Health Promotine School สรุปและข้อเสนอแนะ โครงการทักษะชีวิตในสถานศึกษา เป็นโครงการที่ได้รับการประเมินผลจากคณะครู อาจารย์ ว่าเป็นโครงการที่ดีมาก เพราะใช้หลักการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด และเวลาที่ใช้เหมาะสม ทางโรงเรียนอยากให้มีการสอนทุกชั้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มงานจิตเวชแต่ยังไม่สามารถทำได้ในขณะนี้ เนื่องด้วยมีความจำกัดในเรื่องของบุคลากรและงานสุขภาพจิตด้านอื่น ซึ่งมีปริมาณมาก
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
spy phone apps android go spyware for android phone
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my husband now what read i cheated on my
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
my wife cheated now what how many people cheat women who cheat with married men
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
how to cheat on wife link why wife cheated
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student

Keywords: ทักษะชีวิต, ยาเสพติด, สารเสพติด, สุขภาพจิต, นักเรียน, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006235a

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต