เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: จิตบำบัดแนวพุทธศาสตร์

 

ผู้วิจัย/Authors: ประยงค์ สุวรรณบุบผา

ชื่อเรื่อง/Title: จิตบำบัดแนวพุทธศาสตร์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

ปัญหาต่าง ๆ เกิดจาก มนุษย์ในสังคมนั้นเองเป็นผู้ก่อ เป็นผู้กระทำขึ้นทำให้เกิดปัญหาทั้งภายในและภายนอก ฉะนั้นการแก้ปัญหา จึงต้องแก้ที่องค์บุคคลเป็นประการสำคัญ การแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุ ในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาแห่งเหตุผล พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้อริยสัจจ์ 4 คือ ตรัสรู้ ทุกข์ (ความทนได้ยก) ทุกขสมุทัย เหตุเกิดทุกข์ ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (หนทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์) อริยสัจจ์ 4 เมื่อกล่าวโดยสรุป เป็นการกล่าวถึง ทุกข์ (ปัญหา) กับความดับทุกข์ (การแก้ปัญหา) จึงเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ปัญหาและการแก้ปัญหาไว้ให้ เมื่อทราบว่า มนุษย์เป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหาจึงต้องแก้ที่ตัวมนุษย์ ผู้ที่มีหน้าที่แก้ปัญหาโดยตรง คือ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น จะต้องรีบเร่งระดมความคิด (Brain Storming) ทุ่มเทการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเฉพาะ สถาบันศาสนาซึ่งเป็นเสมือนสถาบันที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในด้านศีลธรรมจรรยาของมวลมนุษยชาติ มีคำสอนที่สามารถขัดเกลาพฤติกรรมทางด้านกายวาจาและจิตใจด้วยการปรับ อี.คิว. (E.Q.) และสุขภาพจิต ของประชาชนทั่วไปในภาวะที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารและการปกครอง และการทางศาสนาเกิดวิกฤต จนทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิต ของมนุษยชาติในทุก ๆ ด้าน เป็นผลให้คนไทยเกิดโรคเครียด โรคจิต ประสาท เกิดโรคทางจิต (จิตเภท วิกลจริต) แก่สมาชิกของสังคมทั่วไป
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
lesbian sex stories click sex stories sites
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable

Keywords: จิตบำบัดแนวพุทธศาสตร์, จำบำบัด, ศาสนา, ศาสนาพุทธ, พระ, อริยสัจจ์ 4 , psychotherapy

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: สำนักงานคณะกรรมการตำราและวิชาการ มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย

Code: 201430006235

ISSN/ISBN: 974-299-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต