เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: กรณีศึกษา : ผลของการให้คำปรึกษาครอบครัวต่อสัมพันธภาพภายในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง โรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยอง

 

ผู้วิจัย/Authors: อุบลรัตน์ ฆวีวงษ์

ชื่อเรื่อง/Title: กรณีศึกษา : ผลของการให้คำปรึกษาครอบครัวต่อสัมพันธภาพภายในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง โรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยอง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

สัมพันธภาพภายในครอบครัวปัจจุบัน ขาดความเข้าใจกัน ขาดความรักความอบอุ่น เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน มีการทะเลาะวิวาท มีปัญหาครอบครัวหย่าร้างเพิ่มขึ้น อีกทั้งสภาพความกดดันทางเศรษฐกิจและความทันสมัยทำให้ครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวที่ส่งผลให้ความผูกพันในครอบครัวลดลง สภาพที่บิดา มารดาต้องทำงานนอกบ้าน ทิ้งให้บุตรอยู่กับ ปู่ ยา ตา ยาย คนแก่และหลานมีช่องว่างระหว่างวัย ไม่สามารถเข้าใจความต้องการของกันและกัน บิดามารดาที่หย่าร้างกันหรือทะเลาะกันทุกวันจนลูกไม่อยากอยู่บ้าน เกิดความเบื่อหน่าย อยากหนีสังคมและไม่อยากไปโรงเรียนเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่ควรจะได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดผลเสียของการขาดบิดามารดาและปัญกาสัมพันธภาพในครอบครัวที่อาจมีแนวโน้มไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของเยาวชนได้ การวิจัยครั้งนี้มีจุดหมายเพื่อศึกษาผลของการให้คำปรึกษาครอบครัวต่อสัมพันธภาพภายในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง โรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยอง โดยใช้วิธีการศึกษาเป็นรายกรณีร่วมกับการให้คำปรึกษาครอบครัว กรณีศึกษามาจากประชากร โดยใช้แบบสำรวจพฤติกรรมเด็กฉบับสำหรับผู้ปกครองขอศูนย์สุขวิทยาจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข คัดเลือกนักเรียนที่มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายได้กรณีศึกษาจำนวน 2 คน การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1 ใช้เครื่องมือและเทคนิคการศึกษาเป็นรายกรณี เช่น การเยี่ยมบ้าน อัตชีวประวัติ บันทึกประจำวัน การทำสังคมมิติในห้องเรียน ฯลฯ ในการทำความรู้จักและเข้าใจกรณีศึกษาอย่างแท้จริง เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ระยะที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัวภายหลังการหย่าร้างของพ่อแม่ที่ผู้วิจัยปรับปรุงจาก อัญชลี ศิลาเกษ และคณะ (2539) แล้วจึงทดลองใช้วิธีการให้คำปรึกษาครอบครัวตามโปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับนักเรียนและผู้ปกครอง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ระยะที่ 3 ระยะยุติการให้คำปรึกษา ใช้เวลา 6 สัปดาห์ แล้วดำเนินการสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัวด้วยแบบสอบถามชุดเดิม ระยะที่ 4 เว้นช่วงระยะเวลาไปประมาณ 3 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะติดตามผล ผู้วิจัยใช้แบบสำรวจพฤติกรรมเด็กฉบับสำหรับผู้ปกครอง สำรวจพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของกรณีศึกษาอีกครั้ง ผลการวิจัยครั้งนี้ ปรากฎว่านักเรียนที่ได้รับการให้คำปรึกษาครอบครัวมีสัมพันธภาพภายในครอบครัวดีขึ้น และแสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาลดลง
website why people cheat in marriage wife cheaters
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
percent of women that cheat link how to spot a cheater
cheaters link all women cheat
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: การให้คำปรึกษา, ปรึกษา, ครอบครัว, หย่าร้าง, นักเรียน, ปัญหาครอบครัว, family, divorce, mental health, counseling

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยอง

Code: 201430006233a

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต