เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบครบวงจร.

 

ผู้วิจัย/Authors: คปสอ.อากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบครบวงจร.

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

โรคจิตเป็นโรคที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ ความคิด และการแสดงออกรุนแรง เมื่อมีผู้ป่วยในครอบครัวแลชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือผู้นำชุมชน และญาติต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยให้สามารถอยู่ในครอบครัว สังคมได้อย่างปกติสุข จากการสำรวจผู้ป่วยในอำเภออากาศอำนวย เดือนตุลาคม 2542 พบผู้ป่วยจิตเวช 86 ราย คิดเป็น 156 ต่อแสนประชากร จากนโยบายการพัฒนาสุขภาพจิต ในแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติฉบับที่ 8 มีเป้าหมายสำคัญ คือ ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ขยายและพัฒนาระบบบริการแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกกกลุ่มทุกพื้นที่ และให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน การดำเนินโครงการ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานีอนามัยแบบครบวงจร 2. เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการดูแลที่ต่อเนื่อง ครอบครัว และชุมชนยอมรับ 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช วิธีดำเนินการ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และดำเนินการประชุมชี้แจงโครงการต่อคณะผู้ปฏิบัติงานสร้างทีมงานและชี้แจงขั้นตอนการดำนเนิตามแผนภูมิ จัดหาสื่อ เอกสาร สนับสนุนคณะทำงาน ออกนิเทศ ติดตามเยี่ยม เครือข่ายในสอ. โดยทีมประสานงานระดับอำเภอ ปีละ 2 ครั้ง รายงานตามแบบฟอร์มรายงานปกติของจังหวัด สรุปผลการเยี่ยมและสรุปปัญหาที่พบ 6 เดือนแรกดำเนินการแก้ไขตามสภาพปัญหา และสรุปประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ สรุปอภิปรายผล เมื่อเริ่มโครงการ ช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ จำนวน 81 ราย ได้รับการติดตามเยี่ยม 81 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเฉลี่ย รายละ 2 ครั้ง จำแนกผู้ป่วยตามปัญหาที่เด่นชัด แบ่งเป็นกลุ่มถูกล่ามขัง 7 ราย คิดเป็น ร้อยละ 8.64 อาการรุนแรง 27 ราย คิดเป็น ร้อยละ 33.33 รักษาไม่ต่อเนื่องและไม่ยอมรับการรักษา จำนวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.69 ที่เหลือจะเป็นกลุ่มอาการทุเลาปานกลางและทุเลามาก ประเมินผลงาน 6 เดือน ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตอยู่สังคมได้ 78 ราย คิดเป็น ร้อยละ 92.29 รับการรักษาใน รพ.จิตเวช ขอนแก่น 2 ราย (ลดการล่ามขัง) คิดเป็นร้อยละ และถูกล่ามขัง 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.23 ปัญหาที่พบ กลุ่มเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และญาติผู้ป่วย ยังขาดทักษะและความรู้ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ข้อเสนอแนะ 1. สร้างแกนนำดูแลผู้ป่วยจิตเวช ในครอบครัว และชุมชน เสริมสร้างทักษะและความรู้ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ โดยจะจัดทำโครงการอบรมแกนนำและเจ้าหน้าที่ (โดยขอรับการสนับสนุนจากกรมสุขภาพจิต) 2. จัดตั้งทีมวิชาการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องออกเป็นพี่เลี้ยงในการเยี่ยมช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อให้สามารถสร้างระบบเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีความต่อเนื่องในการช่วยเหลือผู้ป่วย
click here read here what is infidelity
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
reasons women cheat go how to cheat on wife
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
cheaters faithwalker.org all women cheat

Keywords: โครงการระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบครบวงจร, โรคจิต, ผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวชชุมชน, จิตเวช, ครบวงจร. community psychiatry, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: คปสอ.อากาศอำนวย

Code: 201430006232a

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต