เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดจากการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบันกับการส่งเสริมป้องกันปัญหา

 

ผู้วิจัย/Authors: สุธีกาญจน์ ไชยลาภ

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดจากการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบันกับการส่งเสริมป้องกันปัญหา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับความเครียดจากการทำงานว่ามีหรือไม่นำไปกำหนดทิศทางการส่งเสริมป้องกันปัญหาสหุขภาพจิตได้หรือไม่อย่างไร สถานการณ์ปัจจุบันของการทำงานมีความสัมพันธ์กับความเครียดอย่างไร และบทบาทควรเป็นของใครบ้าง วิธีการศึกษาผสมผสานทั้งการวิจัยทางเอกสารและการสำรวจภาคสนาม ผลการศึกษาพบว่า จากการวิจัยทางเอกสารโดยสังเคราะห์งานวรรณกรรมและงานวิจัยที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532-2542 พบว่า องค์ความรู้เกี่ยวกับความเครียดจากการทำงานในประเทศไทยเท่าที่ปรากฎยังมีน้อยมากและไม่ชัดเจน แนวความคิดในการศึกษาเน้นทัศนะทางการแพทย์และทางจิตวิทยาเป็นส่วนใหญ่ เนื้อหาการศึกษาเน้นการศึกษาด้านผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่าสาเหตุของสภาพปัญหา วิธีการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการวิจัยที่ใช้วิธีเชิงปริมาณซึ่งใช้เครื่องมือดัดแปลงมาจากแบบวัดของต่างปรเทศเป็นหลัก การกำหนดนโยบายยังมุ่งเน้นวิธีคิดทางการแทพย์และเป็นบทบาทของนักอาชีวอนามัยเป็นส่วนใหญ่ ทำให้มองปัญหาความเครียดว่าเป็นปัญหาทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นเพียงโดด ๆ ไม่ได้เกี่ยวพันกับมิติด้านอื่น ๆ ได้แก่ การทำงาน บุคคล สภาพแวดล้อมในการทำงาน และปัจจัยโครงสร้างอื่น ๆ ที่กำหนดสภาพงานและคนทำงานเป็น และข้อมูลจากการสำรวจจากภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม พบว่ากลุ่มเสียงเป็นกลุ่มที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มแรงงานอพยพย้ายถิ่นขาดทักษะการปรับตัวในการมีวิถีชีวิตในเขตเมือง ความเครียดของแรงงานที่ปรากฎขึ้นถูกกำหนดขึ้นจากสภาพองค์การและจากสภาพของกระบวนการผลิตในระบบเศรษฐกิจที่เน้นกำไรและประสิทธิภาพสูงสุดโดยได้รับค่าจ้างพอยังชีพเท่านั้น ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและการวิจัย คือ ให้ความหมายต่อความเครียดในมุมมองใหม่ ที่มีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับตัวแปรด้านจิตสังคมทั้งในระดับบุคคล ระดับองค์การและระดับโครงสร้าง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมด้วย ในด้านการศึกษาควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มขึ้นในมิติอื่น ๆ เช่น ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ และผลกระทบต่อสุขภาพที่นำไปสู่แบบแผนสุขภาพและความเจ็บป่วยใหม่ของสังคมไทย ควรเน้นศึกษาหาข้อมูลในกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น เพื่อหาทิศทางกำหนดทางนโยบายและการปฏิบัติที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของปัญหา องค์การรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเดิมถูกมองว่าเป็นบทบาทของกองอาชีวอนามัยเท่านั้น นโยบายของกรมสุขภาพจิตที่ผ่านมา ยังให้ความสำคัญน้อยกับเชิงรุกในบริบทของการทำงานในภาคต่าง ๆ นอกจากนี้ยังขาดการประสานระบบการทำงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
website read here how often do women cheat on their husbands
wife cheaters infidelity open
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
how to cheat on my husband site my wife cheated
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my husband now what read i cheated on my
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
married looking to cheat link how can people cheat
erotic stories images violent sex adult diaper lover stories boys suck boys dick sex stories
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student

Keywords: ความเครียด, เครียด, ความเครียด, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

Code: 201430006232

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต