เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการเฝ้าระวังภาวะความเศร้าในผู้สูงอายุ

 

ผู้วิจัย/Authors: ทีมงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลส่องดาว

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการเฝ้าระวังภาวะความเศร้าในผู้สูงอายุ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาที่พบบ่อยและสำคัญในผู้สูงอายุ เพราะมีผลทำให้คุณภาพชีวิตลดลงอย่างมาก และสูญเสียสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจ โรงพยาบาลส่องดาวได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการเฝ้าระวังภาวะความเศร้าในผู้สูงอายุขึ้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการทดสอบเกี่ยวกับความรู้สึก อารมณ์ผู้สูงอายุในเขตอำเภอส่องดาว 2. เพื่อผู้สูงอายุจะได้ทราบและสามารถประเมินความเศร้าตนเองได้ 3. เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือลดความเศร้าในผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม 4. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้เทคนิคในการลดความเศร้าได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง วิธีการ 1. ประชุมเตรียมความพร้อมทีมงานสุขภาพจิต 2. เตรียมกลุ่มเป้าหมาย ให้บริการวัดความเศร้าในผู้สูงอายุ 2 ครั้ง 3. วิเคราะห์และแปรผลจากแบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุ 4. ให้สุขศึกษาคำแนะนำ และเทคนิคการผ่อนคลายความเศร้าในชีวิตประจำวัน 5. ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีความเศร้าผิดปกติ 6. นัดติดตามการเข้าประชุมกลุ่มผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่องดาว ผลที่ได้ 1. ผู้สูงอายุได้ทราบถึงระดับความเศร้าของตนเอง 2. ผู้สูงอายุที่มีความเศร้าผิดปกติ ได้รับการผ่อนคลายความเศร้าได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 3. ผู้สูงอายุได้รับคำปรึกษา และเลือกวิธีการแก้ปัญหาตามความเหมาะสมด้วยตนเอง สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้ตามปกติ สรุปและข้อเสนอแนะ 1. ผู้สูงอายุที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 57 คน ประเมินความเศร้าตนเองได้ทุกคน 2. ผู้สูงอายุได้รับบริการเพื่อลดระดับความเศร้าโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมคะแนนวัดความเศร้าเปรียบเทียบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จะเห็นว่าคะแนนวัดความเศร้าลดลงร้อยละของความเศร้าระดับปกติเพิ่มขึ้น 3. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมงานสุขภาพจิตกับผู้สูงอายุ จะช่วยให้ได้รับข้อมูล ความรู้สึก อารมณ์ที่แท้จริงของผู้สูงอายุ 4. ควรจะมีโครงการเฝ้าระวังภาวะความเศร้าในผู้สูงอายุในกลุ่มปกติ ให้อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความเศร้าปกติตลอดไป
free abortion pill read when to get abortion
how to spot a cheater how many people cheat open
why men have affairs go redirect
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
how do you know your wife cheated on you seniorgeekpc.com why do i want to cheat on my wife
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
my wife cheated now what read women who cheat with married men
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
erotic stories images violent sex adult diaper lover stories boys suck boys dick sex stories
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student

Keywords: โครงการเฝ้าระวังภาวะความเศร้าในผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุ, ซึมเศร้า, เศร้า, depress. , depression, elderly, geriatric

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลส่องดาว กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006231a

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต