เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การให้การปรึกษาแนะแนวตามแนวพุทธศาสตร์

 

ผู้วิจัย/Authors: เกียรติชัย สารเศวต

ชื่อเรื่อง/Title: การให้การปรึกษาแนะแนวตามแนวพุทธศาสตร์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

การให้การปรึกษาแนะแนวตามพุทธศาสตร์นั้น เป็นหลักการของพุทธธรรมที่ยึดในหลักการแนะแนวที่มีจุดประสงค์เพื่อให้บุคคลพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งมีลักษณะเป็นกระบวนการ (Process) ในการช่วยเหลือผู้ที่มีทุกข์ประสบปัญหา และบางครั้งบุคคลก็อาจจะพึ่งพาตนเองไม่ได้ในบางขณะ และต้องการการชี้แนะแนวทางออกจากบุคคลที่เรียกว่า “กัลยาณมิตร” และในหลักพุทธธรรม เรียกว่าเป็นการแสดงธรรม ซึ่งเป็นวิธีการโปรดสัตว์ กล่าวคือ เป็นการให้การช่วยเหลือให้บุคคลพ้นทุกข์หรือปัญหา นั้นเอง โดยหลักพุทธธรรมแสดงถึงความสำคัญของกัลยาณมิตรว่าเป็นจุดเริ่มต้น และความสำเร็จในการดับทุกข์ แก้ปัญหา และการพัฒนาตนเองของบุคคล และยังเน้นถึงความสำคัญของกระบวนการช่วยเหลือของกัลยาณมิตร ทั้งนี้เพราะกัลยาณมิตรจะเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญกล่าวคือโดยปกติแล้วในตัวมนุษย์ทั้งหลาย มีมนุษย์จำนวนเพียงเล็กน้อยที่จะเกิดมีสภาวะที่เรียกว่า “โยนิโสมนสิการ” ด้วยตนเอง และการที่มนุษย์แต่ละคนจะริเริ่มให้เกิด “โยนิโสมนสิการ” โดยไม่มีปัจจัยอื่น ๆ ภายนอกมาช่วยเลยนั้นนับเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง ดังนั้นกระบวนการสำคัญของหลักพุทธธรรมในการให้การปรึกษาแนะแนวก็คือ เสียงธรรม อันเป็นองค์ประกอบแรกของสัมมาทิฎฐิ และจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิด “โยนิโสมนสิการ” คือ ความคิดภายในบุคคลหรือการกระทำในใจ โดยแยบคาย จนทำให้บุคคลเห็นแจ้ง เข้าใจถึงเหตุแห่งทุกข์ และทางดับทุกข์ อีกทั้งสามารถปฏิบัติตนจนให้บรรลุสู่เป้าหมายของการดับทุกข์ได้ในที่สุด นอกจากนี้ ในหลักแห่งพุทธธรรมยังได้ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่า “ การปรึกษาแนะแนวเทียม” ซึ่งหมายถึงการแนะแนวหรือการให้การปรึกษาที่ทำให้บุคคลไม่พึ่งพาตนเองจะยึดถือและพึ่งพาปัจจัยภายนอก อันเป็นลักษณะแห่งมิจฉาทิฎฐิ และนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่า “สีลัพพตปรามาส” หรือความเชื่อที่งมงาย ดังนั้นในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเชื่อที่งมงายนั้น หลักพุทธธรรมก็กล่าวถึงสิ่งที่จะเป็นเครื่องมือในการขจัดหรือถ่ายถอนความงมงายเหล่านี้ คือ หลักกาลามสูตร หรือ ภัททยสูตร
website link wife cheaters
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
free abortion pill open when to get abortion
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
women who cheated read looking for affair
married looking to cheat open how can people cheat
reasons women cheat click how to cheat on wife
sex stories of preteen girls indian sex stories wife adult stories

Keywords: การให้คำปรึกษา, การให้การปรึกษาแนะแนวตามแนวพุทธศาสตร์, กัลยาณมิตร, การให้คำปรึกษา, พุทธ, สุขภาพจิต, mental health, counseling

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 6 ขอนแก่น กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006230a

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต