เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: เปรียบเทียบผลการบริหารผ่อนคลายแนวชี่กงกับการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดความเครียดในผู้ป่วยที่มีอาการปวดศรีษะเนื่องจากความเครียด

 

ผู้วิจัย/Authors: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ชื่อเรื่อง/Title: เปรียบเทียบผลการบริหารผ่อนคลายแนวชี่กงกับการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดความเครียดในผู้ป่วยที่มีอาการปวดศรีษะเนื่องจากความเครียด

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 8-9 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ในผู้ที่มีอาการปวดศีรษะเนื่องจากความเครียดเพื่อเปรียบเทียบผลการบริหารผ่อนคลายแนวชี่กงและฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อว่ามีผลอย่างไรต่อความเครียดและอาการปวดศีรษะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะเนื่องจากความเครียด และมีระดับความเครียดตั้งแต่ 9-16.7 ไมโครโวลท์ จำนวน 18 คน โดยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือ กลุ่มบริหารผ่อนคลายแนวชี่กง 6 คน กลุ่มฝึกผ่อนคลายแนวชี่กงสัปดาห์ละสามครั้ง เป็นเวลาสี่สัปดาห์ และกลุ่มฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อสัปดาห์ละสามครั้ง เป็นเวลาสี่สัปดาห์ ทั้งสองกลุ่มใช้เวลาฝึกครั้งละ 30 นาที ผลการศึกษาพบว่า ความเครียดของกลุ่มที่ฝึกบริหารผ่อนคลายแนวชี่กงกับกลุ่มทีฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ในระยะหลังทดลอง แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติในกลุ่มทดลองที่ฝึกบริหารผ่อนคลายแนวชี่กง มีความเครียดต่ำกว่าในระยะก่อนการทดลองและต่ำกว่ากลุ่มควบคุม ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการจัดประชุมหรือฝึกอบรมในเรื่องการฝึกบริหารผ่อนคลายแนวชี่กงหรือการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ แก่บุคลากรในด้านการพยาบาลและสาธารณสุขที่มีหน้าที่ดุแลสุขภาพของผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้พื้นฐานโดยเน้นถึงประโยชน์และการนำไปใช้เพื่อป้องกันและรักษาโรคให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในสภาวะปัจจุบัน ปัญหาทางด้านสุขภาพจิตและความเครียดมีแนวโน้มสูงมากขึ้น 2. จัดโปรแกรมให้ผู้ป่วยโรคไร้เชื้อต่าง ๆ เช่น ปวดศีรษะ เบาหวาน มะเร็ง ภูมิแพ้ ได้มีการฝึกบริหารผ่อนคลายแนวชี่กงหรือการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการรักษาของแพทย์ โดยมีการจัดกลุ่มให้ผู้ป่วยได้ฝึกปฏิบัติร่วมกัน ควรจัดสถานที่และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ 3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการฝึกบริหารผ่อนคลายีแนวชี่กงหรือการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ให้บุคคลทั่วไปสามารถส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเอง ช่วยลดความเครียดจากกการเจ็บป่วยและจากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน
website link wife cheaters
why men have affairs website married men who cheat with men
read go married and want to cheat
website cheat how often do women cheat on their husbands
what is in the abortion pill website the morning after pill
why men have affairs go redirect
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated

Keywords: เครียด, ความเครียด, ชี่กง, ปวดศรีษะ, กลุ่มฝึกผ่อนคลายแนวชี่กง, การพยาบาล, พยาบาล, nurse, nursing care, headache, stress, relaxation tecnique, group

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

Code: 201430006230

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต