เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสตรี วัยก่อนและหลังหมดระดูในเชิงรุก

 

ผู้วิจัย/Authors: โรงพยาบาลอากาศอำนวย

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสตรี วัยก่อนและหลังหมดระดูในเชิงรุก

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

สตรีวัยก่อนและหลังหมดระดูหรือวัยทอง เป็นวัยที่มีการเสื่อมของรังไข่และรังไข่หยุดทำงาน จึงทำให้หมดประจำเดือนการเปลี่ยนแปลงของระบบสรีรวิทยาของร่างกายที่เป็นไปตามธรรมชาติ ทำให้ระดับฮอร์โมนเเอสโตรเจนลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่ออวัยวะในระบบต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ทำให้เกิดความผิดปกติทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตได้ เพื่อให้การดูแลครอบคลุมกลุ่มสตรีวัยทองทุกกลุ่ม โรงพยาบาลอากาศทำนวยจึงได้ดำเนินการในเชิงรุก โดยการออกให้ความรู้แก่สตรีวัยทองตามคุ้มวัดต่าง ๆ ภายในเขตตำบลอากาศ รวม 7 วัด โดยให้ความรู้ร่วมกับการทำกิจกรรมสันทนาการ และออกกำลังกาย การที่สตรีวัยทองได้ร่วมโครงการดังกล่าว จะทำให้สตรีวัยทองมีแนวคิดทัศนคติที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพและลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในช่วงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่สตรีวัยก่อนและหลังหมดระดู และในรายที่มีอาการผิดปกติ ได้รับการรักษาที่เหมาะสม 2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับแนวคิด และแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในทางที่เหมาะสม วิธีดำเนินการ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และดำเนินการประชุมชี้แจงโครงการต่อทีมงานและกลุ่มผู้นำชุมชนและชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการกำหนดแผนการออกให้บริการ และสร้างหลักสูตรในการให้ความรู้ แบบประเมินความเครียด และแบบประเมินภาวะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน ดำเนินงานตามแผนงาน ประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ สรุปอภิปรายผล จากการดำเนินงานโครงการในเชิงรุกพบว่า 1. สตรีวัยทองให้ความสนใจเรื่องสุจภาพจของตนเองมากขึ้น มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 697 คนจากทั้งหมด 1,961 คน คิดเป็น ร้อยละ 35.54 รับการตรวจสุขภาพ จำนวน 22 รายคิดเป็นร้อยละ 0.14 พบว่ามีผู้ใช้ฮอร์โมนทดแทนจำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.09 ไม่ใช้ฮอร์โมนทดแทนจำนวน 20 ราย คิดเป็นร้อย 90.91 พบความผิดปกติของเต้านมจากการคลำ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.55 ได้ส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลสกลนคร เพื่อทำ mammogram ผลการตรวจปกติ ไม่พบความผิดปกติของการตรวจเต้านมโดยการคลำ 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.45 มีการทำกิจกรรมร่วมกัน รู้จักวิธีคลายเครียดทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นจากการประเมินความเครียดด้วยตนเอง - ความเครียดระดับปกติ ก่อนดำเนินการร้อยละ 92.27 หลังดำเนินการ ร้อยละ 95.2 - ความเครียดระดับสูงกว่าปกติเล็กน้อย ก่อนดำเนินการร้อยละ 3.09 หลังดำเนินการร้อยละ 1.7 - ความเครียดระดับสูงกว่าปกติปานกลาง ก่อนดำเนินการร้อยละ 2.32 หลังดำเนินการ ร้อยละ 1.9 - ความเครียดระดับสูงกว่าปกติมาก ก่อนดำเนินการร้อยละ 2.32 หลังดำเนินการ ร้อยละ 1.2 ข้อเสนอแนะ 1. เพื่อให้การดูแลครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ต้องให้ชุมชนเห็นความสำคัญมีกลุ่มแกนนำและจัดตั้งกลุ่มวัยทอง ขยายผล โดยชุมชนเอ ง เจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนในเรื่องวิชาการ 2. การดำเนินโครงการพบว่ามีจำนวนผู้มาขอรับบริการตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลยังน้อย ควรมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น โดยใช้เอกสารแผ่นพับ และหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน โดย อสม.ในแต่ละหมู่บ้านดำเนินการ สรุปและข้อเสนอแนะ องค์ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ทำให้เกิดแนวความคิดในการวางแผนแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาร่วมกับครอบครัวและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ในการติดตามดูแลผู้ป่วยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้ตามปกติและนำ Case ผู้ป่วยที่ประสบความสำเร็จไปประยุกต์กับผู้ป่วยรายอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและพื้นที่ต่อไป ข้อเสนอแนะกรณีผู้ป่วยถูกล่ามขังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่ออาการทางจิตสงบให้ผู้ป่วย Home visit จนกว่าญาติจะพอใจ เพื่อให้ญาติเกิดความมั่นใจว่ากลับไปแล้วผู้ป่วยจะอยู่ในบ้านได้ไม่ถูกล่ามขังอีก กรณีผู้ป่วยมีพฤติกรรมรุนแรงนั้น ครอบครัวควรสังเกตอาการผิดปกติของผู้ป่วย และรีบนำผู้ป่วยถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบในชุมชน ควรหาแกนนำในชุมชนซึ่งเป็นผู้อาวุโสที่ชุมชนให้ความนับถือยกย่อง และพระภิกษุมาช่วยพูดคุยทำความเข้าใจให้ชุมชนยอมรับในเรื่องผีปอบ และผู้ถูกกล่าวหาควรปฏิบัติตนตามปกติไม่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง เก็บตัวไม่พบปะพูดคุยกับผู้อื่น จะทำให้เหตุการณ์แย่กว่าเดิมได้
free abortion pill read when to get abortion
what is in the abortion pill website the morning after pill
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
cheats women cheat infidelity in marriage
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: สุขภาพจิต, สตรีวัยหมดประจำเดือน, menopause, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลอากาศทำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Code: 201430006229

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต