เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมก้าวร้าวและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

 

ผู้วิจัย/Authors: อนันต์ อุ่นแก้ว, สารการ กชพงศ์ และ ศักดา ขำคม

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมก้าวร้าวและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

บทนำ พฤติกรรมก้าวร้าวในผู้ป่วยจิตเวชเป็นพฤติกรรมที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยบุคคลอื่นและสิ่งของ ซึ่งพฤติกรรมก้าวร้าวเกิดจากหลายปัจจัย และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวในโรงพยาบาลนั้น ทุกปัจจัยมีความเกี่ยวข้องและส่งผลถึงกันได้ ดังนั้นในผู้ป่วยจิตเวชเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวในผู้ป่วยจิตเวช 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านบุคคล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ 3. เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ กับพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ป่วยจิตเวชในแต่ละลักษณะ วิธีการ มีประชากรที่ศึกษาเป็นผู้ป่วยที่มารับบริการรักษาที่หอผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2543 ถึง 30 เมษายน 2543 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตใช้แบบพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ป่วยจิตเวช ข้อมูลทั้งหมดนำมาวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ ร้อยละ และไคว์สแควร์ (chi-square) ผลที่ได้ พบว่า พฤติกรรมก้าวร้าวที่เกิดขึ้นทั้งผู้ป่วยชายและหญิงมากที่สุด คือ พฤติกรรมก้าวร้าวทางคำพูด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวด้านบุคคลพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 21-40 ปี สถานภาพสมรส โสด ระดับการศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา อาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ น้อยกว่า 1,000 บาทต่อเดือน ได้รับการวินิจฉัยโรคจิตเภท เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ครั้งแรก เคยใช้สารเสพติด โดยเฉพาะบุหรี่ ไม่เคยได้รับอุบัติเหตุ ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวด้านสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมก้าวร้าวในช่วงสัปดาห์แรกของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และในเวรเช้า ส่วนสถานที่เกิดอยู่ในห้องแยก และสถานการณ์ขณะเกิด ในขณะรับใหม่ โดยเฉพาะในหอผู้ป่วยแรกรับ นอกจากนี้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวด้านบุคคล ได้แก่ ครั้งที่การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพฤติกรรมก้าวร้าวด้านสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ ได้แก่ ช่วงเวรที่เกิดทั้งสองปัจจัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าวต่อสิ่งของที่ระดับ .05 สรุปและข้อเสนอแนะ ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานกำหนดนโยบายการป้องกันและควบคุมการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวในโรงพยาบาลให้ม่ความชัดเจน รวมทั้งเป็นข้อมูลสนับสนุนในการจัดการอัตรากำลังให้เหมาะสม จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องใช้ให้เพียงพอ เช่น อุปกรณ์สำหรับผูกยึดผู้ป่วย ห้องจำกัดพฤติกรรมยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวชและป้องกัน ควบคุมการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวในผู้ป่วยจิตเวชขณะรับการรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
why men have affairs redirect married men who cheat with men
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
married looking to cheat open how can people cheat
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
how to cheat on wife link why wife cheated
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: พฤติกรรม, พฤติกรรมก้าวร้าว, พฤติกรรม, ก้าวร้าว, จิตวิทยา, violence, violent behavior, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006228

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต