เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: อีคิวของเด็กออทิสติค

 

ผู้วิจัย/Authors: จิตติรัตน์ พุกจินดา

ชื่อเรื่อง/Title: อีคิวของเด็กออทิสติค

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาพัฒนาการทางอีคิวเด็กออทิสติค โดยวิเคราะห์ตามองค์ประกอบหลักสุขภาพอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต และเพื่อศึกษาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาอีคิวของเด็กออทิสติค รูปแบบของงานวิจัยนี้ ใช้วิธีการศึกษาเป็นรายกรณี นักเรียนออทิสติคที่มีความสามารถในการเรียนสูง เพศชาย ปัจจุบันอายุ 12 ปี กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เก็บรวมรวมข้อมูลโดยการสังเกต การศึกษาจากบันทึกพฤติกรรมเพื่อการบำบัดและการพัฒนา ตลอดจนสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามองค์ประกอบหลักสุขภาพอารมณ์ 7 องค์ประกอบของกรมสุขภาพจิต ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนออทิสติคมีความบกพร่องอย่างมาก และพัฒนาขึ้นน้อยมากในด้านการตระหนักรู้อารมณ์ตนเองรู้และเข้าใจอารมณ์คนอื่น และการปรับจิตใจให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างความต้องการของตนเองกับความเป็นจริง ส่วนด้านการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง การสร้างและเสริมแรงจูใจให้ตนเอง การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น รวมทั้งความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเด็กปกติวัยเดียวกันมาก วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาอีคิวของเด็ก ออทิสติค คือ เทคนิคการปรับพฤติกรรม ผลการวิจัยครั้งนี้ ชี้นำว่า การจัดโปรแกรมการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กออทิสติคควรได้พัฒนาการจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนาอีคิวด้านต่าง ๆ ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล โดยใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเป็นหลัก เพื่อให้เด็กออทิสติคสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
click here read here what is infidelity
read go married and want to cheat
website cheat how often do women cheat on their husbands
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: อีคิวของเด็กออทิสติค, ออทิสติค, จิตเวชเด็ก, เด็ก, ความฉลาดทางอารมณ์, EQ, autistic, child

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Code: 20143000621

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต