เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการฝึกอบรมนักศึกษาเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่เพื่อนนักศึกษางานแนะแนวและให้คำปรึกษา และภาควิชาสุขภาพจิตและจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการฝึกอบรมนักศึกษาเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่เพื่อนนักศึกษางานแนะแนวและให้คำปรึกษา และภาควิชาสุขภาพจิตและจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนนักศึกษาที่มีปัญหา 2. เพื่อให้นักศึกษาผู้รับการฝึกอบรมเกิดทักษะในการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนนักศึกษาที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต วิธีการดำเนินการ 1. คัดเลือกนักศึกษาที่มีลักษณะบุคลิกภาพมั่นคง มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อน และมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ 2. จัดฝึกอบรมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนอกเวลาเรียนระหว่าง 16.00-18.00 น. เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ดังมีรายละเอียด คือ 2.1. บรรยายเนื้อเรื่อง - แนวคิดและทักษะพื้นฐานในการให้คำปรึกษา - ขั้นตอนการให้คำปรึกษา - เทคนิคการให้คำปรึกษาแก่เพื่อน 2.2. สาธิตการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 2.3. นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมสาธิตย้อนกลับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มโดยผลัดกันทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่ม อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง 3. นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมแต่ละคนไปดำเนินการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนนักศึกษาด้วยกันเอง 4. ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับผลการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ของนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม โดยใช้แบบประเมินทักษะการให้คำปรึกษาและแบบประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มให้คำปรึกษาของเพื่อนนักศึกษา ผลที่ได้ 1. นักศึกษาที่รับการฝึกอบรมมีคะแนนประเมินทักษะการให้คำปรึกษาเพิ่มขึ้นจากเดิมในระดับมาก สำหรับการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนในครั้งหลัง ๆ 2. เพื่อนนักศึกษาที่เข้าร่วมกลุ่มการให้คำปรึกษาเกิดการเรียนรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาของตนเองโดยใช้กระบวนกลุ่มอยู่ในระดับดี สรุปและข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่าการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer counseling) มีส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลได้
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
website link wife cheaters
read website married and want to cheat
cheaters click here read
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
reasons women cheat click how to cheat on wife
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
sex stories of preteen girls indian sex stories wife adult stories

Keywords: การให้การปรึกษา, การให้คำปรึกษา, ปรึกษา, สุขภาพจิต, counseling

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

Code: 201420005224

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต