เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนารูปแบบจำหน่ายผู้ป่วยโรคจิตเภทที่กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น : สถานการณ์การจำหน่ายผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหญิงแห่งหนึ่ง

 

ผู้วิจัย/Authors: จิดารัตน์ พิมพ์ดีด,ทัศนีย์ ศิริมุกดากุล,จิตรประสงค์ สิงห์นาง,ปรารถนา คำมีสีนนท์,มัลลิฑา พูลสวัสดิ์,นวพร ตรีโอษฐ์

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนารูปแบบจำหน่ายผู้ป่วยโรคจิตเภทที่กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น : สถานการณ์การจำหน่ายผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหญิงแห่งหนึ่ง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ / วิธีการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการจำหน่ายในผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่กลับมารักษาซ้ำ วิธีการศึกษาแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ 2) การปฏิบัติ และ 3) การประเมินผล ทำการศึกษาภาคสนามในขั้นที่ 1 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2541 ถึงเดือนกรกฎาคม 2542 โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 คน พยาบาลเทคนิคจำนวน 3 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 คน ญาติใกล้ชิดที่อยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วยจำนวน 11 คน และผู้ป่วยโรคจิตเภทที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลครั้งที่ 2 ขึ้นไปจำนวน 8 คน ผู้ป่วยและญาติเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม และการศึกษาเอกสารเพิ่มเติม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลที่ได้ ผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 พบว่า กระบวนการจำหน่ายที่เป็นอยู่ไม่ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ไม่สนองต่อความต้องการของผู้ป่วยเฉพาะบุคคล แต่จะทำเป็นงานประจำโดยเน้นพิธีกรรมด้านธุรการมากกว่าการเตรียมญาติและผู้ป่วยเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนเจ้าหน้าที่ทุกคนเห็นความจำเป็นต้องพัฒนารูปแบบการจำหน่ายใหม่ จึงได้ร่วมกันสร้างรูปแบบการจำหน่ายขึ้นมาใหม่ โดยใช้ข้อมูลจากความเห็นของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความเห็นและความต้องการของผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย รูปแบบใหม่จัดการให้มีพยาบาลเจ้าของไข้ เมื่อผู้ป่วยอาการทางจิตดีขึ้น จะจัดให้ผู้ป่วยร่วมปรึกษาวางแผนการใช้ชีวิตที่บ้านและการดูแลตนเองกับพยาบาลรวมทั้งการจัดกิจกรรมการพยาบาลให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้ป่วยด้วย ขณะเดียวกันพยาบาลร่วมปรึกษาวางแผนตามความต้องการของญาติเพื่อดูแลผู้ป่วย การดำเนินการในรูปแบบนี้จะนำไปทดลองใช้ในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป สรุปและข้อเสนอแนะ รูปแบบการจำหน่ายที่สร้างขึ้นโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นวิธีการที่ทำให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ให้ได้รูปแบบที่ปฏิบัติได้จริง จึงเป็นวิธีการที่ดีที่ควรสนับสนุนให้ใช้วิธีการนี้อย่างแพร่หลาย ตามพื้นฐานสถานการณ์ในหอผู้ป่วย
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
My wife cheated on me click here all wives cheat
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
how to spot a cheater how many people cheat open
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
spy phone apps android blog.fetish-kinks.com spyware for android phone
meet to cheat femchoice.org why women cheat
my husband cheated femchoice.org dating for married people
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
how to cheat with a married woman open infidelity signs
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
looking to cheat click my husband cheated on me
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories

Keywords: จิตเภท, โรคจิตเภท, schizophrenia, readmit, readmission, discharge, psychiatric nursing

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005221

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต