เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประเมินผลโครงการพัฒนาการให้บริการผู้มีปัญหาทางจิตเวช โดยเครือข่ายระบบการส่งต่องานสุขภาพจิต จังหวัดศรีสะเกษ

 

ผู้วิจัย/Authors: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ชื่อเรื่อง/Title: ประเมินผลโครงการพัฒนาการให้บริการผู้มีปัญหาทางจิตเวช โดยเครือข่ายระบบการส่งต่องานสุขภาพจิต จังหวัดศรีสะเกษ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้มีปัญหาทางจิตเวช ได้รับการดูแลรักษาครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการส่งต่อในระบบเครือข่ายการส่งต่อจังหวัดศรีสะเกษอย่างเป็นระบบ และสามารถอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้นานเกิน 3 เดือน ผลที่ได้ ผลการปฏิบัติงาน 1. เกิดเครือข่ายระบบการส่งต่องานสุขภาพจิตในวังหวัดศรีสะเกษ 2. มีศูนย์รวบรวมข้อมูลและประสานงานเครือข่ายการส่งต่อ 2 ศูนย์ คือ ที่งานส่งเสริมสุขภาพจิต และควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ.ศรีสะเกษ และที่หอผู้ป่วยจิตเวชชาย 4 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยศูนย์ฯ มีหน้าที่ดังนี้ 1. ประสานงานกับเครือข่าย ฯ 2. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำช่วยเหลือเครือข่าย 3. ติดตาม นิเทศเมื่อมีปัญหา 4. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 3 ผู้มีปัญหาทางจิตเวช ได้รับการดูแลจากเครือข่ายดังนี้ 3.1. จำนวนผู้มีปัญหาทางจิตเวช ที่ Refer จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ไปรับยาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลชุมชน จากเดือนมกราคม 2542-31 กรกฎาคม 2542 จำนวน 88 ราย 3.2. มีการติดตามเยี่ยมบ้าน ในเดือนมีนาคม 2542 จำนวน 8 ราย เดือนเมษายน 2542 จำนวน 25 ราย และเดือนพฤษภาคม 2542 จำนวน 17 ราย รวมทั้งสิ้น 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.8 3.3. ผลการดูแลผู้มีปัญหาทางจิตเวชขณะอยู่ที่บ้าน - ด้านอาการทางจิต พบว่า : ไม่มีอาการผิดปกติ จำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.6 - ด้านการกินยา พบว่า : มีบ้าง จำนวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 66 - ด้านการทำกิจวัตรประจำวัน พบว่า : ทำได้เอง จำนวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.7 : ทำได้บ้าง จำนวน 110 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.3 : ไม่มีผู้ใดทำไม่ได้ ซึ่งญาติต้องช่วยเหลือตลอด - ด้านการประกอบอาชีพ พบว่า : ประกอบอาชีพได้ จำนวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.4 : ประกอบอาชีพได้บ้าง จำนวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.8 - ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยแล้วไม่พบผู้ป่วย จำนวน 3 ราย 4. การกลับมารับการรักษาซ้ำ พบว่า ผู้ป่วยกลับมารับการรักษาซ้ำตั้งแต่เริ่มโครงการถึง 20 สิงหาคม 2542 Re – admitted ก่อน 3 เดือน จำนวน 2 ราย 5. อัตราจำนวนผู้ป่วยจำหน่ายออกสู่ชุมชนและอยู่ในชุมชนได้เกิน 3 เดือน : อัตราการย้อนกลับรับการรักษาภายใน 3 เดือน = 88:2 ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย เพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยั่งยืน ควรมีการให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิต และจิตเวชในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยให้สามารถนำเอาผลการปฏิบัติงานไปนำเสนอเพื่อพิจารณาในการเลื่อนระดับ / ตำแหน่ง หรือมีการกำหนดตำแหน่งเฉพาะด้านสุขภาพจิตและจิตเวชไว้ด้วย เชิงปฏิบัติ 1. ก่อนจำหน่ายผู้ป่วยกลับไปอยู่ในชุมชน โปรแกรมการบำบัดรักษาด้วยยาควรปรับให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตในชุมชน เนื่องจากเมื่อกลับไปอยู่ในชุมชนแล้ว ต้องประกอบอาชีพ ยาอาจทำให้ง่วงซึม ไม่สามารถทำงานได้และผู้ป่วยรับประทานยามาก ๆ จะรู้สึกเบื่อ ทำให้หยุดยาเอง ขาดยา หรือรับยาไม่สม่ำเสมอ โดยอาจลดยารับประทานเหลือวันละ 1-2 ครั้ง และให้ยาฉีด Long Acting แทน หรือใช้เฉพาะยาฉีด Long Acting และให้ยากินเฉพาะก่อนนอน 2. การดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางจิตเวชโดยเครือข่าย จะดียิ่งขึ้นและครอบคลุม ถ้าหากมีการนำเอาชุมชน / ญาติ และผู้นำชุมชนมาร่วมกันดูแลด้วย โดยประยุกต์เอาเทคโนโลยี AIC มาใช้ร่วมด้วย
cheaters wife affair read
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
reason women cheat why married men cheat on their wives i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
did my girlfriend cheat site i want my girlfriend to cheat on me
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat

Keywords: งานสุขภาพจิต, เครือข่าย, ระบบการส่งต่อ, ผู้มีปัญหาทางจิตเวช, ผู้ป่วยจิตเวช, psychiatry, network, refer, community

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

Code: 201420005219

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต