เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการใช้รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

 

ผู้วิจัย/Authors: อนงค์ ธรรมโรจน์ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการใช้รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถก่อนและหลังการใช้รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช ตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยโดยทดลองใช้รูปแบบการฟื้นฟูสมรรคภาพผู้ป่วยจิตเวช 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ รูปแบบที่ 2 การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ เน้นการดูแลตนเอง และรูปแบบที่ 3 การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์เน้นการเจ็บป่วยทางจิต ในผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยจิตเวชชาย 4 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 72 ราย ใช้วิธีการคัดเลือกตาม Inclusion criteria ที่กำหนดไว้ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบประเมินที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น และได้การตรวจสอบความเที่ยง / ความตรงตามเนื้อหาแล้ว ระยะเวลาที่ทำการศึกษาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2541- 31 พฤษภาคม 2542 ผลที่ได้ ผลการวิจัย มีดังนี้ รูปแบบที่ 1 มีผู้ป่วยเข้าร่วมจำนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.9 รูปแบบที่ 2 มีผู้ป่วยเข้าร่วมจำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.7 และรูปแบบที่ 3 มีผู้ป่วยเข้าร่วมจำนวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.4 พบว่า ความสามารถด้านทักษะการดำเนินชีวิตและด้านทักษะทางสังคมก่อนและหลังใช้รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งเปรียบเทียบระหว่างการใช้รูปแบบทั้ง 3 รูปแบบ พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ป่วยมีความสามารถด้านทักษะการดำเนินชีวิตในรูปแบบที่ 3 มากที่สุด คือ มีผลต่างของค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 3.0) รองลงมาคือรูปแบบที่ 2 (X = 2.9) และผู้ป่วยมีความสามารถด้านทักษะทางสังคมในรูปแบบที่ 2 มากที่สุด คือ มีผลต่างของค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 6.7) รองลงมาคือรูปแบบที่ 3 (X =6.4) ข้อเสนอแนะ เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาทดลองขณะที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ควรมีการศึกษาวิจัยต่อในชุมชน เพื่อดูว่าผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้ง 3 รูปแบบสามารถนำไปใช้ได้จริง
My wife cheated on me click all wives cheat
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
i cheated on my husband now what read i cheated on my
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands
college girl first time sex stories and pictures perverted stories adult video adult interactive stories
cheaters women who love to cheat all women cheat

Keywords: ฟื้นฟูสมรรถภาพ, ผู้ป่วยจิตเวช, โรคจิต, จิืตเวช, จิตเวชศาสตร์, psychiatry, psychosis, rehabilitation

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005218B

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต