เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมารักษาซ้ำของผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

 

ผู้วิจัย/Authors: ละเอียด รอดจันทร์, วัชราภรณ์ อุทโยภาส, จันทร์เพ็ญ สุทธิชัยโชติ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมารักษาซ้ำของผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การศึกษาครั้งนี้เเป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมารักษาซ้ำของผู้ป่วยจิตเวช ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในเรื่องความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคจิตเวช ความเชื่อด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับโรคจิตเวช สัมพันธภาพของบุคคลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช ลักษณะทางคลินิกและการรับบริการ ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นครั้งที่ 2 ขึ้นไป แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยจิตเวชมารักษาซ้ำภายใน 6 เดือน จำนวน 80 คน กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยจิตเวชไม่มารักษาซ้ำเกิน 6 เดือนขึ้นไป จำนวน 80 คน รวมทั้งหมด 160 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ เครื่องมือรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคจิตเวช 3) ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคจิตเวช 4) สัมพันธภาพของบุคคลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้นำแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบความเที่ยงด้วยวิธี Spilt-Half และปรับด้วยสูตร Spearman Brown และวิธีสัมประสิทธิ์ แอลฟา ของ Cronbach ได้ค่าความเที่ยงของส่วนที่ 2,3 และ 4 เท่ากับ 0.67 , 0.42 และ 0.82 ตามลำดับ การเก็บรวบรวม ผู้วิจัยนำแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/WIN แจกแจงความถี่และคำนวณร้อยละเป็นรายข้อของข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์หาคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในข้อความเชื่อด้านสุขภาพและสัมพันธภาพของบุคคลในครอบครัว หาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมารักษาซ้ำด้วยการทดสอบ Chi-square ผลที่ได้ ด้านปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมารักษาซ้ำของผู้ป่วยจิตเวช พบว่า ครั้งที่รับไว้ในโรงพยาบาลและการวินิจฉัยโรคมีความสัมพันธ์กับการมารักษาซ้ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ผลการศึกษาในด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคจิตเวช ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคจิตเวช สัมพันธภาพของบุคคลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช พบอยู่ในระดับปานกลางรวมทั้งปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ไม่มีสัมพันธภาพกับการมารักษาซ้ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการศึกษาสามารถอธิบายได้ว่า ในปัจจุบันการให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยทางจิตเวช มีการเผยแพร่ ความรู้ได้มากขึ้น ทั้งจากโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลจิตเวช และสื่อมวลชนหมาย ๆ ประเภท ทำให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ได้มากและรวดเร็ว อีกทั้งการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชได้มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบำบัดที่จะให้ผู้ป่วยเข้าใจเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตนเองมากขึ้น เช่น กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มวางแผนจำหน่าย กลุ่มจิตบำบัด และกลุ่มครอบครัวบำบัด แต่ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจ็บป่วยมากขึ้น ก็ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทั้งหมด เนื่องจาก มีความเชื่อว่าตนเองหายป่วยไม่จำเป็นต้องกินยาอีก หรือลดขนาดยาลง หรือเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเจ็บป่วย และยังมีผู้ป่วยเป็นโรคจิตเภทถึง 3 ใน 4 จึงทำให้การดูแลตนเองระหว่างเจ็บป่วยและการป้องกันตนเองเป็นไปได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากการถดถอยของศักยภาพซึ่งเป็นไปตามพยาธิสภาพของโรคที่กล่าวว่า โรคทางจิตเวชเป็นโรคเรื้อรัง ในบางรายแม้จะได้รับการรักษาด้วยยาอยู่ตลอด ก็อาจเกิดอาการเป็นครั้งคราวได้ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยต้องกลับมารักษาซ้ำได้ สรุปและข้อเสนอแนะ ในการที่จะจำหน่ายผู้ป่วยจิตเวช โดยเฉพาะในโรคจิตเภท ควรจะพิจารณาว่าอาการเหมาะสมหรือดีพอจะกลับไปอยู่กับครอบครัวได้จริง ควรจะศึกษาความถี่และจำนวนครั้งที่กลับมารักษาซ้ำใน 1 ปี ต่อผู้ป่วย 1 ราย พร้อมกับศึกษาสาเหตุของการมารักษาซ้ำด้วยว่าจากสาเหตุอะไร ศึกษาตัวแผนอื่น เช่น วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี พฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์ของสมาชิกในครอบครัว
husbands who cheat website why wifes cheat
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
bacterial diseases go signs of chlamydia in males
spy phone apps android blog.fetish-kinks.com spyware for android phone
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
cheats read infidelity in marriage
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories

Keywords: จิตเภท, โรคจิตเภท, schizophrenia, readmit, readmission

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005218A

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต