เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สุขภาพจิตของบุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้นในสภาวะวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2541: ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ที่กำลังศึกษาภาคสมทบ ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

 

ผู้วิจัย/Authors: เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ

ชื่อเรื่อง/Title: สุขภาพจิตของบุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้นในสภาวะวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2541: ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ที่กำลังศึกษาภาคสมทบ ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาสภาวะสุขภาพจิตของบุคคลวัยทำงานซึ่งกำลังศึกษาภาคสมทบสถาบันราชภัฏสวนดุสิต และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะสุขภาพจิต ได้แก่ เพศ สภาวะการมีงานทำ ระดับรายได้ ภาวะหนี้สินและสภาวะครอบครัวกลุ่มตัวอย่างได้แก่บุคคลวัยทำงานซึ่งเป็นนักศึกษาภาคสมทบตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสถาบันราชภัฎสวนดุสิต เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2541 โดยขอความร่วมมือจากนักศึกษาฯ จำนวน 660 คน ได้ตรวจสอบเฉพาะแบบทดสอบที่สมบูรณ์จำนวน 641 ชุด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบสุขภาพจิต Symptom Check List-90 (SCL-90) สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F –Test การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS\PC ผลที่ได้ ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาวะของสุขภาพจิตบุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่กำลังศึกษาภาคสมทบสถาบันราชภัฏสวนดุสิต มีปัญหาสุขภาพจิตปานกลางค่อนข้างสูงในด้านอาการทางกาย การย้ำคิดย้ำทำรู้สึกมีปมด้อย ซึมเศร้า ก้าวร้าว ไม่เป็นมิตร กลัวโดยไม่มีเหตุผลและอาการทางจิต สภาวะสุขภาพจิตที่มีปัญหาปานกลางค่อนข้างต่ำ มีเพียงความหวาดระแวง ส่วนความวิตกกังวลอยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. สภาวะของสุขภาพ จำแนกตามตัวแปรดังนี้คือ เพศ สภาวะการมีงานทำระดับรายได้ ภาวะหนี้สิน สภาพครอบครัว พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนี้ 2.1. การเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพจิตของบุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกันในด้านอาการทางกาย ส่วนด้านอื่น ๆ 8 ด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ย้ำคิดย้ำทำ รู้สึกมีปมด้อย ซึมเศร้า วิตกกังวล ก้าวร้าวไม่เป็นมิตร กลัวโดยไม่มีเหตุผล หวาดระแวงและอาการทางจิต 2.2. การเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพจิตของบุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้นกลุ่มที่กำลังประกอบอาชีพ ไม่เคยประกอบอาชีพและตกงาน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใน 4 ด้าน ได้แก่ อาการทางกาย รู้สึกมีปมด้อย ก้าวร้าวไม่เป็นมิตรและหวาดระแวง ส่วนที่ไม่มีความแตกต่างกันคือ ย้ำคิดย้ำทำ ซึมเศร้า วิตกกังวล กลัวโดยไม่มีเหตุผลและอาการทางจิต 2.3. การเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพจิตของบุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ตามระดับรายได้ พบว่าสุขภาพจิตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใน 5 ด้าน คือ อาการทางกาย รู้สึกมีปมด้อย วิตกกังวล กลัวโดยไม่มีเหตุผล และหวาดระแวง ส่วนที่ไม่มีความแตกต่างกันมี 4 ด้าน คือ ย้ำคิดย้ำทำ ซึมเศร้า ก้าวร้าว ไม่เป็นมิตร และอาการทางจิต 2.4. การเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพจิตของบุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีหนี้สินและไม่มีหนี้สิน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใน 5 ด้าน คือ การย้ำคิดย้ำทำ รู้สึกมีปมด้อย ซึมเศร้า วิตกกังวล กลัวโดยไม่มีเหตุผล ส่วนด้านที่ไม่แตกต่างกันคือ อาการทางกาย ก้าวร้าว ไม่เป็นมิตร หวาดระแวง และอาการทางจิต 2.5. การเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพจิตของบุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ที่มีสภาพครอบครัวแตกต่างกันได้แก่ เป็นโสด สมรสและอยู่ร่วมกัน สมรสและแยกกันอยู่ และเป็นหม้ายพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใน 7 ด้าน ได้แก่ อาการทางกายย้ำคิดย้ำทำ ซึมเศร้า วิตกกังวล ก้าวร้าวไม่เป็นมิตร กลัวโดยไม่มีเหตุผล และอาการทางจิต ส่วนสภาวะสุขภาพจิตที่ไม่มีความแตกต่างกันได้แก่ ความรู้สึกมีปมด้อยและหวาดระแวง ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ควรส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิต สาเหตุของสภาวะสุขภาพจิตที่เสื่อม และอาการทั่วไปที่แสดงถึงปัญหาสุขภาพจิต รวม ทั้งวิธีการดูแลรักษาสุขภาพจิตแก่บุคคลทั่วไป ในกรณีของสถาบันการศึกษาอาจจัดทำแผนหรือนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่กำลังเป็นบุคคลวัยทำงานดังกล่าว ดังนี้ 1. แผนระยะสั้น ดำเนินการสัมมนาอาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมมือ ช่วยเหลือ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต จัดบริการให้คำปรึกษาและการอนุเคราะห์แก่บุคลากรในสถาบัน โดยเฉพาะนักศึกษาซึ่งประกอบอาชีพหรือเคยประกอบอาชีพแต่ปัจจุบันตกงาน เพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาเฉพาะหน้า ร่วมฟังบริการให้คำปรึกษา และแนะแนวให้กับนักศึกษาทั่วไป และการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต ด้วยการประชาสัมพันธ์/จัดนิทรรศการ เป็นต้น 2. แผนระยะยาว ส่งเสริมบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมสุขภาพจิต เพื่อการป้องกันแก้ไขพัฒนาช่วยเหลือกันในปัญหาสุขภาพจิต เป็นเครือข่ายตามแต่จะพิจารณาตกลงกัน ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 1. ควรใช้วิธีการหรือแบบสอบถามชุดอื่น เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพจิตของบุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เพื่อให้การศึกษากว้างขวางออกไป เช่น การใช้แบบสอบถาม HOS (Health Opinion Survey ),CMI (Comell Medical Index, Index of Psychological Wellbeing) 2. ควรศึกษาสภาวะสุขภาพจิตกับตัวแปรอื่น ๆ เช่น บุคลิกภาพ การปรับตัวทัศนะในการมองโลก ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เป็นต้น 3. ควรศึกษาบุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้นกับตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความพึงพอใจในการประกอบอาชีพ การปรับตัว สภาพครอบครัว ความถนัด ความสนใจ เป็นต้น 4. ควรศึกษาผลของการดูแลรักษา หรือพัฒนาสุขภาพจิตแก่บุคคลในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ตามกระบวนการทางจิตวิทยา การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยารายบุคคล การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาแบบกลุ่ม การสันทนาการ การฝึกสมาธิ การฟังธรรม เป็นต้น
unfaithful spouse cheat husband
link husband cheated why women cheat on husbands
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
reasons women cheat click how to cheat on wife

Keywords: สุขภาพจิต, เศรษฐกิจ, สุขภาพจิต, วัยผู้ใหญ่ตอนต้น, วิกฤต, วิกฤตเศรษฐกิจ, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

Code: 201420005216

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต