เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชนแออัด

 

ผู้วิจัย/Authors: ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชนแออัด

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

จากการสำรวจปัญหาผู้สูงอายุในชุมชนแออัด จากวิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษา ความว้าเหว่ของผู้สูงอายุในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดสุรินทร์ ของ ธิดา มีศิริ (2541) พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก ขาดความสนใจจากบุตรหลาน และมีความว้าเหว่อยู่ในระดับสูงโดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ สัมพันธภาพในครอบครัว สัมพันธภาพในชุมชน ปัญหาสุขภาพ การสูญเสีย และรายได้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการดูแลตนเองด้านร่างกาย และจิตใจ 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและระบายความรู้สึกไม่สบายใจ 3. เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างผู้สูงอายุกับทีมสุขภาพ วิธีการดำเนินการ 1. ติดต่อประสานงานกับกองอนามัยและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เพื่อขออนุญาตทำโครงการและขอความช่วยเหลือในการดำเนินโครงการ 2. ประสานงานกับนักศึกษาที่เรียนวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 ซึ่งเรียนในหัวข้อจิตเวชชุมชน ทำโครงการบริการสังคมและโดยเน้นการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง 3. ดำเนินกิจกรรมเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นการสร้างสัมพันธภาพกับผู้สูงอายุในชุมชน ประชาสัมพันธ์การทำโครงการและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและมีปัญหาสุขภาพ ระยะที่สอง เป็นการทำกิจกรรมตรวจสุขภาพ ให้ความรู้ในด้านสุขภาพกายและจิต ทำกลุ่มสันทนาการ กลุ่มระบายความรู้สึก และกิจกรรมเสริมรายได้ ผลที่ได้ 1. ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจและรู้สึกมีคุณค่าที่มีบุคลากรทางสุขภาพให้ความสนใจ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้สึกและหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 2. นักศึกษาได้ประสบการณ์ในการทำโครงการส่งเสริมป้องกันส่งเสริมสุขภาพจิตและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ รวมทั้งเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ผู้สูงอายุ ในชุมชนแออัดซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตและกลุ่มด้อยโอกาส 3. ได้มีโอกาสทำงานและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น สรุป ในการทำโครงการครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการทำวิทยานิพนธ์ และได้นำมาจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำโครงการในเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และเพื่อบริการให้แก่สังคมโดยผู้สูงอายุในชุมชนได้รับประโยชน์ และได้มีการทำงานประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ข้อเสนอแนะ ในการทำโครงการครั้งนี้เป็นโครงการระยะสั้น และดำเนินงานตามปฏิทินการศึกษาเท่านั้น แต่ผู้สูงอายุยังต้องการการดูแลที่ต่อเนื่อง จึงเห็นควรที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องควรจะมีโครงการในลักษณะนี้ให้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา และมีการติดตามประเมินผลปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องด้วย
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
unfaithful spouse unfaithful husband
cheaters click here read
free abortion pill read when to get abortion
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
my husband cheated femchoice.org dating for married people
married looking to cheat link how can people cheat
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
why married men have affairs click married men cheat with men

Keywords: สุขภาพจิต, ผู้สูงอายุ ชุมชนแออัด, mental health, elderly

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์

Code: 201420005215

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต