เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการติดตามเยี่ยมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตจังหวัด สกลนคร ปีงบประมาณ 2542

 

ผู้วิจัย/Authors: อัจฉรา มุ่งพานิช, วัชนี หัตถพนม, สุวดี ศรีวิเศษ, สุภาณี กิตติสารพงษ์, ศิริวรรณ ฤกษ์ธนะขจร, กิรติ สุวรรณศรี, ระพีพร แก้วคอนไทย, ไพลิน โพธิ์สุวรรณ์, สุริยา ราชบุตร, ไพรวัลย์ ร่มซ้าย

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการติดตามเยี่ยมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตจังหวัด สกลนคร ปีงบประมาณ 2542

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ.2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ / วิธีการ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิต แก้ไขปัญหา อุปสรรค และให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน วิธีการ โดยการติดตามเยี่ยมเครือข่าย จำนวน 2 ครั้ง ๆ ที่ 1 วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2542 ครั้งที่ 2 วันที่ 14-18 มิถุนายน โดยมีเครือข่ายที่ได้รับการติดตามเยี่ยมทั้งสองครั้ง ๆ ละประมาณ 200 คน โดยทุกครั้งจะติดตามเยี่ยมทั้ง 4 โซน ๆ ละ 1 วัน ในวันสุดทัายของการติดตามเยี่ยมจะสรุปผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและคณะ (ก่อนการติดตามเยี่ยมทุกครั้งจะส่งรายงานการติดตามเยี่ยมให้เครือข่าย กรอกรายละเอียด ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะก่อนล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานและปัญหา แนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาร่วมกันในขณะติดตามเยี่ยม) ผลที่ได้รับ จากการติดตามเยี่ยมครั้งที่ 1 ได้ชี้แจงแผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2542 ให้แก่เครือข่าย จำนวน 191 คน และติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและปัญหาอุปสรรค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาความรู้ในการดำเนินงานสุขภาพจิตและอยากให้จัดอบรมให้ต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานมีน้อยทำให้ไม่มีเวลาให้การปรึกษา อยากให้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดมากกว่านี้ เพื่อให้จังหวัดกระจายไปสู่ระดับล่างและอยากให้มีการตรวจสุขภาพจิตของเครือข่ายทุกคน ปีละ 1 ครั้ง และได้เปิดโอกาสให้เครือข่ายทุกระดับเสนอโครงการเพื่อเข้าร่วมประกวดโครงการสุขภาพจิตดีเด่นในปีงบประมาณ 2542 พบว่ามีผู้สนใจเสนอโครงการ 5 โครงการ ซึ่งได้นัดหมายให้เตรียมนำเสนอให้คณะกรรมการตัดสินในการเยี่ยมครั้งที่ 2 โดยใช้เวลาในการนำเสนอโครงการละ 15-20 นาที อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะโครงการอีก 15-20 นาที นอกจากนี้ยังได้ประชุมระดมสมองจากเครือข่ายเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายแต่ละระดับร่วมกันตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และคาดหวังว่าโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น มีบทบาทหน้าที่ในฐานะระดับเขตอย่างไร รวมทั้งแนวทางการประสานด้วย นำข้อสรุปที่ได้มาจัดพิมพ์และใส่รายละเอียด ในคู่มือการปฏิบัติงานต่อไป ในการติดตามเยี่ยมครั้งที่ 1 ได้ติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิตที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกรมสุขภาพจิตในปีงบประมาณ 2542 จำนวน 151,000 บาท มีทั้งหมด 6 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ และอยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1 โครงการ มีผู้รับการติดตามเยี่ยมครั้งที่ 2 จำนวน 197 สำหรับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานคล้ายคลึงกับครั้งที่ 1 แต่มีปัญหาเพิ่มขึ้น ในเรื่องขาดสื่อในการดำเนินงานสุขภาพจิต ขาดยาในการบำบัดรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลทำให้ผู้ป่วยต้องกลับไปรับยาที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น สำหรับการประกวดโครงการสุขภาพจิตดีเด่น โครงการที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ โครงการคลายเครียดและการกระตุ้นภาวะความเป็นผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ในการติดตามเยี่ยมได้แบ่งกลุ่มเครือข่ายในแต่ละโซนออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่อง “ การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโรคจิตขณะอยู่ในชุมชนโดยกลไกของเครือข่าย” เพื่อนำแนวทางที่ได้รับมาจัดทำคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชนในปีต่อไป และได้เพิ่มพูนความรู้ให้แก่เครือข่ายตามที่ต้องการ 4 เรื่อง คือ การให้การปรึกษาความเครียดและการคลายเครียดโรคจิตและการรักษาและการช่วยเหลือผู้มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ในการติดตามเยี่ยมทั้งสองครั้ง ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “รวมน้ำใจไทสกล” และติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคจิตและครอบครัวที่มีปัญหาซับซ้อนในชุมชน 2 ครอบครัว / 4 ครั้ง สรุปและข้อเสนอแนะ การติดตามเยี่ยมเครือข่ายควรทำอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพื่อทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแก้ไขปัญหาร่วมกันสนับสนุนให้กำลังใจแก่เครือข่ายในการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่มีประสิทธิภาพ
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how do you know your wife cheated on you seniorgeekpc.com why do i want to cheat on my wife
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat

Keywords: เครือข่าย, สุขภาพจิต, ชุมชน, mental health, network, community

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005214

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต