เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาสภาพการดำเนินงานสุขภาพจิตในหน่วยงานสาธารณสุข เขต 6

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริพร ทองบ่อ, ศักดา กาญจนาวิโรจน์กุล

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาสภาพการดำเนินงานสุขภาพจิตในหน่วยงานสาธารณสุข เขต 6

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์/วิธีการ การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานสุขภาพจิตในหน่วยงานสาธารณสุข เขต 6 ระดับ รพศ./รพท./รพช. และปัญหาอุปสรรค ความต้องการการดำเนินงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตใน รพศ./รพท./รพช. จำนวน 133 คน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2541 โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วยความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลที่ได้ 1. สภาพการดำเนินงานสุขภาพจิตในหน่วยงานสาธารณสุข เขต 6 มีการดำเนินงานในกิจกรรมด้านบริการมากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมด้านบริหาร และด้านวิชาการ 2. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานสุขภาพจิตส่วนใหญ่เป็นปัญหาขาดความรู้ บุคลากรน้อยต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่ งบประมาณ สื่อไม่เพียงพอทั่วถึง ความไม่ชัดเจนของนโยบาย/แผนงานด้านสุขภาพจิต ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานไม่เห็นความสำคัญของงานสุขภาพจิต 3. ความต้องการการสนับสนุนในการดำเนินงานสุขภาพจิตเป็นเรื่อง การฟื้นฟูความรู้ด้านสุขภาพจิต สื่อทางวิชาการ คู่มือปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและงบประมาณ ข้อเสนอแนะ ผลที่ได้จากการศึกษา ผู้บริหารควรให้ความสำคัญ สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ด้วยความมั่นใจ และมีความมั่นคงในงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนมีความก้าวหน้าในงาน อันจะเป็นแรงจูงใจที่ดีในการทำงาน
website link wife cheaters
link husband cheated why women cheat on husbands
cheaters wife affair read
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: สภาพการดำเนินงานสุขภาพจิต, สุขภาพจิต, ชุมชน, community, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005212

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต