เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจปัญหาสุขภาพจิตและส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: จิณห์จุฑา ฤทธิ์สวัสดิ์

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจปัญหาสุขภาพจิตและส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสำรวจปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตตามข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ 3. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการสำรวจปัญหาและส่งเสริมสุขภาพจิตของตนเอง 4. เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 มีประสบการณ์การทำงานในชุมชน ประเมินและวินิจฉัยสุขภาพจิตชุมชน การวางแผนงานเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน วิธีดำเนินการ 1. ขั้นดำเนินการขั้นที่ 1 (สัปดาห์แรกของการฝึกปฏิบัติ) ให้นักศึกษาเข้าพบผู้นำชุมชนและประชาชน เก็บรวบรวมข้อมูลทางสุขภาพจิต โดยใช้แบบวัดความเครียดของกรมสุขภาพจิต แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและจัดการสนทนากลุ่ม (Focus group dissussion) กับผู้นำหมู่บ้านและประชาชน จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาสุขภาพจิตร่วมกับชุมชน 2. ขั้นดำเนินการขั้นที่ 2 (สัปดาห์ที่ 2 ของการฝึกปฏิบัติ) ให้นักศึกษาดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อป้องกันหรือส่งเสริมสุขภาพจิตตามปัญหาที่พบ จากนั้นน้ำเสนอและประเมินผลโครงการต่ออาจารย์นิเทศ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยแหล่งฝึก ผู้นำชุมชน เช่น กำนัน อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผลที่ได้ 1. นักศึกษาพยาบาล ชั้นปี 3 จำนวน 194 คน ได้แบ่งกลุ่มออกฝึกตามหมู่บ้านในตำบลวังสรรพรส ตำบลวันยาว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง และตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ โดยเข้าพักอาศัยร่วมกับชุมชน และได้จัดทำโครงการย่อยเพื่อป้องกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพจิตทั้งหมด 15 โครงการ เช่น โครงการสุขภาพจิตสดใส นวด – อบ สมุนไพร คลายเครียด โครงการชาววันยาวร่วมใจ ช่วยผู้สูงวัยพันภัยความเครียด โครงการสุขภาพกายดี สุขภาพจิตแจ่มใส ใส่ใจครอบครัว หรือโครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น 2. จากการฝึกปฏิบัติงานสุขภาพจิตในชุมชน ทำให้นักศึกษาเกิดแนวคิดรวบยอดเกี่ยวกับสุขภาพจิตชุมชน เช่น การประเมินและวินิจฉัยปัญหาสุขภาพจิตชุมชน กลวิธีการป้องกันปัญหา และการส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน ซึ่งประเมินจากความสามารถจากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในรายงานการปฏิบัติการสำรวจปัญหาสุขภาพจิต และการจัดทำโครงการเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และการจัดทำโครงการเพื่อป้องกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน และขณะดำเนินการจัดทำโครงการ 3. ชุมชนที่นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานเกิดการตื่นตัว มีการร่วมกลุ่มกัน มีความสามัคคีเพิ่มมากขึ้นในการช่วยวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนของตนเอง รวมทั้งให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงการ เพราะตระหนักว่าเกิดประโยชน์กับชุมชน 4. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการฝึกปฏิบัติจิตเวชชุมชน ซึ่งประเมินจากแบบวัดทัศนคติการฝึกปฏิบัติจิตเวชชุมชน พบว่าหลังจากฝึกปฏิบัติมีคะแนนทัศนคติสูงกว่าก่อนฝึกอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น .05 สรุปและข้อเสนอแนะ จากการจัดทำโครงการสำรวจปัญหาสุขภาพจิตและส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน พบว่า นอกจากนักศึกษาพยาบาล ชั้นปี 3 จะได้แนวคิดรวบยอดเกี่ยวกับการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนแล้ว ชุมชนยังเกิดการตระหนักรู้ในปัญหาสุขภาพจิตของตนเอง และใช้ศักยภาพของชุมชนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของตนเอง โดยมีนักศึกษาเป็นผู้จุดประกายความคิดให้ จากผลดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินโครงการคิดว่าจะมีการดำเนินโครงการอีกในปีต่อไป เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของนักศึกษาให้สอดคล้องกับชุมชนอย่างแท้จริง อันเนื่องมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดวิสัยทศน์ให้คนไทยทุกคนเป็นคนที่มีความปกติสุขทั้งทางกาย ทางจิต และสังคม ดังนั้นกรมสุขภาพจิต ซึ่งมีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตของประชาชน จึงได้กำหนดนโยบายของกรมสุชภาพจิตที่เน้นการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อบรรลุเป้าหมายการดูแลสุขภาพจิตของตนเองโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลช่วยเหลือกันในครอบครัว และมีการพึ่งพากันเองในชุมชน (กระทรวงสาธารณสุข 2539) ทำให้การดำเนินงานสาธารณสุขรูปแบบใหม่จะเป็นลักษณะเชิงรุกมากขึ้น เพราะที่ผ่านมางานบริการด้านสุขภาพจิตจะอยู่ในรูปของการให้ความสำคัญในด้านการรักษา แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจำนวนผู้ป่วยยังคงเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลและเตียงไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการสุขภาพจิตใหม่ ซึ่งเรียกว่าสุขภาพจิตชุมชน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันความเจ็บป่วย เพื่อเพิ่มพูนภูมิต้านทานด้านจิตใจให้เกิดขึ้นกับประชาชน ดังนั้น พยาบาลจึงต้องขยายบทบาทของตนจากโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านการรักษาไปสู่บทบาทของการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันความเจ็บป่วยด้วยเช่นกัน ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของแนวโน้มการดำเนินงานสุขภาพจิตรูปแบบใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้แก่นักศึกษาอย่างยิ่งในการเตรียมตัวที่จะเป็นพยาบาลที่ดีในอนาคต จึงได้จัดทำโครงการการสำรวจปัญหาสุขภาพจิตและส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชนขึ้น เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ได้มีประสบการณ์การประเมินและวินิจฉัยชุมชน การวางแผนเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากจะเกิดประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นแล้ว ยังเป็นการดึงศักยภาพของประชาชนเพื่อประกอบกิจกรรมร่วมกัน อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนต่อไป
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
website cheat how often do women cheat on their husbands
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
my husband cheated femchoice.org dating for married people
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
erotic sex adult stories fiction free open tamil sex stories readable
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: ปัญหาสุขภาพจิต สุขภาพจิต, การสำรวจ, survey, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Code: 201420005211

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต