เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการคลายเครียดและกระตุ้นภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 

ผู้วิจัย/Authors: อุณารัตน์ พิบูลภักดี, ช่อมณฑา เคารพาพงค์

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการคลายเครียดและกระตุ้นภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่องสุขภาพจิตเบื้องต้น ความเครียด เทคนิคการคลายเครียด และภาวะการเป็นผู้นำ 2. เพื่อลดความเครียดในการทำงานของเจ้าหน้าที่ 3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับแนวคิด และแนวทางในการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม 4. เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานและการประสานงาน 5. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความเป็นผู้นำในการทำงาน 6. เพื่อสนับสนุนงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจิตตามแนวนโยบายในกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากรทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 7. เพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป วิธีการ โดยการบรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ และการประชุมกลุ่มย่อยมีกิจกรรมสันทนาการในบางช่วง ผลที่ได้ 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมที่คะแนนเฉลี่ย 5.50 และมีความรู้ที่ไม่แตกต่างกัน 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความเครียดอยู่ในเกณฑ์ปกติก่อนการอบรมร้อยละ 75 และหลังการอบรมร้อยละ 95 3. ผู้เข้ารับการอบรมมีภาวะการเป็นผู้นำในระดับมาก ร้อยละ 93.33 4. ผู้เข้ารับการอบรมต้องการให้มีการจัดโครงการต่อเนื่อง ร้อยละ 83.33 โดยส่วนมากต้องการให้จัดทุก 6 เดือน 5. ผู้เข้ารับการอบรมได้นำวิธีคลายเครียดไปใช้ในชีวิตประจำวันร้อยละ 100 สรุป จากการดำเนินโครงการดังกล่าวคิดว่า มีส่วนช่วยในการลดความเครียดของบุคลากร และทำให้บุคลากรมีการกระตุ้นตนเองในภาวะการเป็นผู้นำมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงในความกระตือรือร้น พฤติกรรมกล้าแสดงออก การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันเจตคติต่อการปฏิบัติงานในทางที่ดีขึ้น และบุคลากรมีภาวะสุขภาพจิตดีขึ้น ข้อเสนอแนะ สรุป จากการดำเนินโครงการดังกล่าวคิดว่า มีส่วนช่วยในการลดความเครียดของบุคลากร และทำให้บุคลากรมีการกระตุ้นตนเองในภาวะการเป็นผู้นำมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงในความกระตือรือร้น พฤติกรรมกล้าแสดงออก การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันเจตคติต่อการปฏิบัติงานในทางที่ดีขึ้น และบุคลากรมีภาวะสุขภาพจิตดีขึ้น ข้อเสนอแนะ 1. ควรเพิ่มจำนวนรุ่นการอบรม ตั้งแต่ 2 รุ่นขึ้นไป เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ารับการอบรมหมดและครบหลักสูตร และสามารถนำไปสรุปผลในภาพรวมของหน่วยงานได้ชัดเจนขึ้น 2. เพิ่มเวลาที่ใช้ในการอบรมให้เป็น 2 วันทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย 3. หางบสนับสนุนเพิ่มเติม
unfaithful spouse unfaithful husband
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
would my boyfriend cheat dream that i cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
why do husband cheat site when married men cheat
how to catch a cheat open married men having affairs
cheats women cheat infidelity in marriage

Keywords: เครียด, ความเครียด, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

Code: 201420005210

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต