เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสร้างเครือข่ายการจัดบริการบุคคลปัญญาอ่อนในชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: จันทิมา จินตโกวิท

ชื่อเรื่อง/Title: การสร้างเครือข่ายการจัดบริการบุคคลปัญญาอ่อนในชุมชน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ.2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคคลปัญญาอ่อนได้รับการดูแล และฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสม 2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อบุคคลปัญญาอ่อน 3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลบุคคลปัญญาอ่อนในชุมชน วิธีการ 1. ประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างทีมฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลปัญญาอ่อนในชุมชน 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 3. ให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองของบุคคลปัญญาอ่อน และประชาชนในชุมชน 4. นิเทศและติดตามผล 5. ประเมินผล ผลที่ได้ จากการนิเทศและติดตามผล พบว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลปัญญาอ่อนได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้น ผู้ปกครองและ ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อบุคคลปัญญาอ่อนเพิ่มมากขึ้น สรุปและข้อเสนอแนะ จากการดำเนินงานตั้งแต่มีนาคม 2541 – มีนาคม 2542 พบว่าปัจจุบันโรงพยาบาลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีคลีนิคให้บริการแก่บุคคลปัญญาอ่อน ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ทุกวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน โดยบุคลากรของ โรงพยาบาลบางบ่อดำเนินการเอง ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นเพียงโครงการนำร่องในการขยายเครือข่ายการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลปัญญาอ่อนในชุมชนเท่านั้น ซึ่งทางโรงพยาบาลมีโครงการจะขยายบริการต่อไป
website why people cheat in marriage wife cheaters
My wife cheated on me click here all wives cheat
free abortion pill read when to get abortion
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
did my girlfriend cheat site i want my girlfriend to cheat on me
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
percent of women that cheat link how to spot a cheater

Keywords: ปัญญาอ่อน, ชุมชน, mental retardation, MR, community

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005209

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต