เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2542

 

ผู้วิจัย/Authors: วัชนี หัตถพนม, สุวดี ศรีวิเศษ, สุภาณี กิตติสารพงษ์, ศิริวรรณ ฤกษ์ธนะขจร, ระพีพร แก้วคอนไทย, ไพลิน โพธิ์สุวรรณ์, อัจฉรา มุ่งพานิช, สุริยา ราชบุตร, ไพรวัลย์ ร่มซ้าย

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2542

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ / วิธีการ สืบเนื่องจากกรมสุขภาพจิตมีนโยบายให้มีการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชแบบครบวงจร โดยวางแผนให้การดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่อยู่รักษาเป็นผู้ป่วยในประจำจังหวัดสกลนคร จนกระทั่งจำหน่ายกลับสู่ชุมชนและให้เครือข่ายในชุมชนได้ดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ต่อไป ในปีงบประมาณ 2542 จึงได้จัดให้มีงานสุขภาพจิตที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจังหวัดสกลนครขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของพื้นที่และร่วมมือกับพื้นที่ในการดำเนินงานสุขภาพจิตตามที่ร้องขอ วิธีการ โดยการชี้แจงแผนการปฏิบัติงานสุขภาพจิตในปีงบประมาณ 2542 ให้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครทราบเพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานประสานงานดำเนินงานสุขภาพจิตกับผู้รับผิดชอบในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและร่วมประเมินผลการดำเนินและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น หาแนวทางแก้ไขร่วมกันเป็นระยะ ๆ จนกระทั้งสิ้นสุดปีงบประมาณ ผลที่ได้ ได้ดำเนินงานสุขภาพจิตโครงการแรกคือ การพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตทุกระดับ โดยแยกออกเป็นโครงการย่อย 4 โครงการคือ โครงการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานหรือทำเนียบเครือข่าย โครงการติดตามเยี่ยมเครือข่าย ปีละ 2 ครั้ง จำนวนประมาณ 200 คน รวม 4 โซน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิต แก้ไขปัญหา อุปสรรค และให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน โครงการสำรวจความพร้อมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตขณะอยู่ในชุมชนโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏับิติงานสุขภาพจิต ผลการดำเนินงานได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน สำหรับร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในพื้นที่และร่วมมือกับพื้นที่ในการดำเนินงานสุขภาพจิต พบว่าได้จัดโครงการนำร่องเรื่องการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน อำเภอวาริชภูมิเนื่องจาก มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงมากเกิน 50% ของสถิติทั้งจังหวัด (ปีงบประมาณ 2541) และร่วมจัดนิทรรศการในงาน “ร่วมน้ำใจไทสกล” จัดโครงการสุขภาพจิตต่าง ๆ ในพื้นที่ เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ รวมทั้งติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคจิตและครอบครัว 2 ครอบครัว และสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตโดยการจัดประกวดโครงการสุขภาพจิตดีเด่น สรุปและข้อเสนอแนะ ในการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ในชุมชนจะต้องทำอย่างต่อเนื่องต่อไป ในปีงบประมาณ 2542 เพื่อเชื่อมโยงกับการรักษาผู้ป่วยจิตเวชตึกผู้ป่วยใน ในจังหวัดสกลนคร อันจะนำไปสู่การดำเนินงานตามโครงการ การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตแบบครบวงจรในปีหน้า
website why people cheat in marriage wife cheaters
My wife cheated on me click all wives cheat
wife cheaters infidelity open
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
why do husband cheat link when married men cheat
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs

Keywords: ดำเนินงานสุขภาพจิต, สุขภาพจิต, ชุมชน, ผู้ป่วยจตเวช, จ้ิตเวช, โรคจิต, จิตเวชศาสตร์, community psychiatry, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005208

ISSN/ISBN: 974-631-903-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต