เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: กลุ่มบำบัดชนิดสุขภาพจิตศึกษาสำหรับผู้ป่วยจิตเภท:การเตรียมตัวก่อนจำหน่าย

 

ผู้วิจัย/Authors: สกาวรัตน์ ภูผา, จิตรประสงค์ สิงห์นาง, กิรติ สุวรรณศรี, นิภา ยอดสง่า

ชื่อเรื่อง/Title: กลุ่มบำบัดชนิดสุขภาพจิตศึกษาสำหรับผู้ป่วยจิตเภท:การเตรียมตัวก่อนจำหน่าย

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การศึกษาครั้งนี้เป็นกรณีศึกษา กลุ่มบำบัดชนิดสุขภาพจิตศึกษาสำหรับผู้ป่วยจิตเภท มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนารูปแบบ การเตรียมตัวก่อนการจำหน่ายของผู้ป่วยจิตเภท โดยใช้วิธีการของกลุ่มบำบัดชนิดสุขภาพจิตศึกษา วิธีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1. การประเมินและวิเคราะห์ปัญหา โดยการวิเคราะห์รูปแบบการเตรียมตัวก่อนการจำหน่าย ที่ทำอยู่ในปัจจุบัน เพื่อพิจารณาข้อดีหรือข้อควรปรับปรุง การสัมภาษณ์ผู้ป่วย และญาติเพื่อประเมินปัญหาและความต้องการ การสังเกตพฤติกรรมผู้ป่วย ตลอดจนศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทั้งหมด ผลการวิเคราะห์ว่ารูปแบบในปัจจุบันไม่ตอบสนองต่อการเตรียมผู้ป่วยก่อนการจำหน่าย เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในครอบครัว และชุมชนได้ เพราะเป็นการให้ความรู้โดยการสอนเรื่อง การปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่บ้านเพียง 1 ครั้งใช้เวลา 1 ชั่วโมง ลักษณะการสอนเป็นกลุ่ม จำนวนสมาชิกมากกว่า 15 คน ทำให้เกิดกลุ่มย่อยควบคุมลำบาก การเรียนรู้ของผู้ป่วยเป็นไปได้ไม่ดี เนื้อหาที่นำมาสอนไม่ตรงกับปัญหาความต้องการของผู้ป่วย ในส่วนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสังเกตพบว่า ผู้ป่วยมีปัญหาการสื่อสารกับญาติและบุคคลอื่น ดังนั้นจึงเห็นความจำเป็นต้องพัฒนา การเตรียมตัวก่อนการจำหน่าย โดยใช้วิธีการของกลุ่มบำบัดชนิดสุขภาพจิตศึกษา เพราะนอกจากการให้ความรู้ที่ตรงกับปัญหาของผู้ป่วย ยังมีการฝึกทักษะโดยการฝึกบทบาทสมมติ ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจ รูปแบบกลุ่มที่จัดขึ้น ได้ข้อมูลจากการประเมินและวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้มาวางแผนดำเนินงานเพื่อกำหนดกิจกรรมในการดำเนินกลุ่มแต่ละครั้ง 2. การปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ โดยกำหนดให้มีการเข้ากลุ่มในวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา09.00-10.00 น. จำนวนครั้งในการเข้ากลุ่ม 5 ครั้ง จำนวนสมาชิก 10 คน 3. การประเมินผล มีการประเมินผลขณะอยู่ในกลุ่ม และหลังจากเสร็จสิ้นการทำกลุ่ม โดยประเมินจากความสนใจ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตอบคำถามและการฝึกทักษะได้ถูกต้อง ตลอดจนการประเมินพฤติกรรมของผู้ป่วยก่อนและหลังการเข้ากลุ่มตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ผลที่ได้ ผู้ป่วยทั้ง 10 คน สนใจในการเข้ากลุ่มดี สังเกตจากการมาเข้ากลุ่มตามเวลานัดหมาย แสดงความคิดเห็นได้ตรงประเด็น ตอบคำถามได้ถูกต้อง สามารถสวมบทบาทสมมติในสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้เหมาะสม สิ่งที่เห็นชัดเจนคือพฤติกรรมของผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เช่น ขณะพูดคุยมีการมองหน้า สบตา สามารถบอกความต้องการของตนเองได้ เป็นต้น ในส่วนของปัญหาอุปสรรคในการทำกลุ่มนั้นสามารถแก้ไข้ได้ สรุปและข้อเสนอแนะ การเตรียมตัวก่อนการจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยจิตเภทโดยใช้กลุ่มบำบัดชนิดสุขภาพจิตศึกษาเป็นอีกแนวทางที่มีประโยชน์ เพราะช่วยให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจจากการที่ได้เรียนรู้ในสถานการณ์จำลองก่อนนำไปใช้สถานการณ์จริง มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติจริง ควรมีการศึกษาด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยให้บุคลากรในทีมมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อพัฒนารูปแบบ และประสิทธิภาพของกลุ่มต่อไป
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
my wife cheated now what read women who cheat with married men
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: กลุ่มบำบัด, การเตรียมตัวก่อนจำหน่าย, การพยาบาลจิตเวช, พยาบาล, กิจกรรมพยาบาล, จิตเภท, โรคจิตเภท, จิตบำบัด, schizophrenia, group therapy, nursing, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005207

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต