เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: คู่มือการปฏิบัติงานเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตจังหวัดสกลนคร

 

ผู้วิจัย/Authors: วัชนี หัตถพนม และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: คู่มือการปฏิบัติงานเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตจังหวัดสกลนคร

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ / วิธีการ ในการจัดทำคู่มือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายระดับโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น จังหวัด อำเภอ และตำบล ทราบถึงนโยบายของกรมสุขภาพจิต แผนการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ แนวทางการประสานงาน ข้อมูลพื้นฐานของเครือข่ายและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการดำเนินงาน โดยสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดย ส่วนที่ 1 สำรวจข้อมูลพื้นฐานของเครือข่ายทุกระดับ ส่วนที่ 2 ความคาดหวังในบทบาทหน้าที่ในแต่ละระดับ และส่วนที่ 3 ความต้องการของตนเองในการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำรวจข้อมูลดังกล่าวในเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2541 จากนั้นนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ ข้อมูลทั่วไปของเครือข่ายนำมาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำเสนอด้วยกราฟในรูปแบบต่าง ๆ และนำข้อมูลทั่วไปของเครือข่าย มาบรรจุลงในตารางทำเนียบเครือข่าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้เครือข่ายทุกระดับสามารถติดต่อประสานงานกันได้ สำหรับข้อมูลส่วนที่ 2 ได้นำมาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis ) และ จัดทำเป็นบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายในแต่ละระดับ ข้อมูลในส่วนที่ 3 นำมาวิเคราะห์เนื้อหาเช่นกัน และจัดลำดับความต้องการเร่งด่วน 4 ลำดับแรก เพื่อเขียนบทความที่เครือข่ายต้องการพัฒนาตนเองในการให้บริการผู้ป่วยหรือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ผลที่ได้ ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเครือข่ายจำนวน 500 เล่ม และเผยแพร่แก่เครือข่ายทุกคน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จังหวัดสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั่วประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมสุขภาพจิต สำหรับรายละเอียดเนื้อหาในคู่มือมีดังนี้ บทที่ 1 บทนำ กล่าวถึงหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือวิธีดำเนินการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บทที่ 2 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต และแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2542 บทที่ 3 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต บทบาทหน้าที่และแนวทางการประสานของเครือข่าย สำหรับรายละเอียดบทนี้ได้มาจากแบบสอบถามจากเครือข่ายทุกระดับ และการประชุมเครือข่ายทุกระดับจำนวน 201 คน บทที่ 4 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเครือข่ายและทำเนียบเครือข่าย ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเครือข่าย พบว่ามีจำนวนในเครือข่ายทุกระดับ รวม 270 คน เป็นเครือข่ายระดับโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น 9 คน ระดับจังหวัด 5 คน ระดับอำเภอ 70 คน ระดับตำบล 186 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 59.53 อายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี ร้อยละ 43.91 ( X 32.35 S.D 7.54) ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขร้อยละ 54.09 รองลงมาตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพร้อยละ 16.73 สำหรับรายละเอียด ๆ ในบทนี้จะเป็นรายชื่อ ทำเนียบเครือข่าย สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้ประสานงานและหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ที่สามารถติดต่อกันได้ บทที่ 5 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพจิต เป็นความรู้ที่เครือข่ายต้องการพัฒนาตนเอง มี 4 เรื่อง คือความเครียดและการคลายเครียด การให้การปรึกษา โรคจิตและการรักษา การช่วยเหลือผู้มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย สรุปและข้อเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงคู่มือทุก ๆ ปี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถเพิ่มพูนความรู้ตามที่เครือข่ายต้องการได้
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
wife cheaters infidelity open
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
spy phone apps android go spyware for android phone
reason women cheat why married men cheat on their wives i dreamed my husband cheated on me
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
how to cheat on wife go why wife cheated
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: เครือข่าย สุขภาพจิต, คู่มือ, network, mental health community

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005206

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต