เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประสบการณ์ชีวิตผู้ป่วยจิตเภท

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริพร ทองบ่อ, อรพิน ยอดกลาง, สายทิพย์ สุทธิรักษา, อัจฉรา มุ่งพานิช, ไพลิน โพธิ์สุวรรณ์, ยุภาพร ยุระยาตร์, วรรณภาสาโรจน์, รุจิรา จงสกุล

ชื่อเรื่อง/Title: ประสบการณ์ชีวิตผู้ป่วยจิตเภท

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ งานวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบาย ความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ชีวิตของผู้ป่วยจิตเภท เก็บรวบรวมข้อมูลที่โรงพยาบาลและที่บ้านของผู้ป่วย ในระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2542 ที่มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดขอนแก่นจำนวน 6 คน ญาติใกล้ชิด จำนวน 10 คน และเพื่อนบ้าน จำนวน 6 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลที่ได้ ประเด็นหลักที่ค้นพบคือ 1) ด้านความคิดความรู้สึกต่อตนเอง ผู้ป่วยคิดว่าต้องพึ่งยา ไม่มีความมั่นใจในตนเอง และรู้สึกว่ามีศักยภาพด้อยลง 2) ด้านความคิดความรู้สึกของญาติต่อผู้ป่วย ญาติรู้สึกเป็นภาระที่ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไร แต่ก็ไม่มีความรังเกียจ แม้จะรู้สึกอายและหวาดกลัวอยู่บ้าง 3) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับญาติ พบว่ามีความห่างเหินกันทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 4) ด้านการพึ่งตนเอง ในเรื่องของกิจวัตรประจำวันการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตัว ผู้ป่วยทำได้เองทุกเรื่อง แต่จะด้อยลงในแง่คุณภาพ 5) เป้าหมายในชีวิตผู้ป่วยอยากช่วยเหลือตนเองได้มากกว่านี้ แต่ขณะเดียวกันก็ยังมองไม่เห็นหนทางว่าจะทำได้อย่างไร สรุปและข้อเสนอแนะ ความรู้เรื่องประสบการณ์ชีวิตของผู้ป่วยจิตเภท ทำให้ทีมสุขภาพจิตคำนึงความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วยมากขึ้น และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินสัมพันธภาพ การสื่อสารและให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย
click here catch a cheater what is infidelity
My wife cheated on me click here all wives cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
how to spot a cheater how many people cheat open
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat

Keywords: จิตเภท, โรคจิตเภท, ประสบการณ์ชีวิตผู้ป่วยจิตเภท, จิตวิทยา, psychology, schizophrenia, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005205

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต