เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการ “บ้านนี้ไม่มีความรุนแรง”

 

ผู้วิจัย/Authors: กลุ่มงานสุขภาพจิตครอบครัว

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการ “บ้านนี้ไม่มีความรุนแรง”

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5,พ.ศ.2542

รายละเอียด / Details:

ปรากฎการณ์การใช้ความรุนแรงในสังคมมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเรื่องรูปแบบวิธีการและปริมาณ ส่วนหนึ่งของความรุนแรงในสังคมมีปัจจัยสาเหตุอันเนื่องมาจากความรุนแรงในครอบครัว ศูนย์สุขวิทยาจิตซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสุขภาพจิตจึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดโครงการ “บ้านนี้ไม่มีความรุนแรง” ขึ้น เพื่อให้ครอบครัวลดและเลิกการใช้ความรุนแรง อันจะนำไปสู่การลดความรุนแรงในสังคม โดยได้วางแผนโครงสร้างกิจกรรมไว้เป็นสามระยะ ดังนี้ 1. การให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะในการจัดการกับปัญหาภายในครอบครัว ให้แก่สมาชิกโครงการ ในรูปแบบกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ มีเวทีเสวนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจิตวิทยา และการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัว นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้พ่อแม่ได้แลกเปลี่ยนทัศนะและปัญหาในการเลี้ยงดูลูก เพื่อให้ครอบครัวตระหนักถึงรูปแบบและผลเสียของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวที่อาจเกิดขึ้น โดยจงใจกระทำจากการขาดการควบคุมอารมณ์ของตนเอง หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตลอดจนฝึกทักษะต่าง ๆ ในการเลี้ยงดูลูกเพื่อให้พ่อแม่รู้จักควบคุมตนเองและสามารถปฏิบัติต่อลูกได้อย่างเหมาะสม 2. การพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบสำหรับจัดกิจกรรมเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว คณะทำงานได้ทำการเก็บข้อมูลเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัว ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดกิจกรรมระยะที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ประเมินผลและพัฒนารูปแบบของกิจกรรมเพื่อให้สามาถใช้เป็นเทคโนโลยีต้นแบบสำหรับจัดกิจกรรมเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทย 3. การนำเทคโนโลยีกิจกรรมลดความรุนแรงในครอบครัวไปขยายผลเพื่อใช้ในชุมชนให้มีการเผยแพร่ความรู้ไปสู่สังคมในลำดับต่อไป
unfaithful spouse cheat husband
i cheated on my husband now what read i cheated on my
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
most women cheat women affair married men cheat
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: รุนแรง, ความรุนแรง, พฤติกรรมรุนแรง, violence

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: ศูนย์สุขวิทยาจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005204

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต