เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเผชิญปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเขต อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: สาโรช คำรัตน์ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การเผชิญปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเขต อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อหาปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์กับวิธีการเผชิญปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ประชากรที่ทำการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2542 ภาคเรียนที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการตอบแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 1) ข้อมูลภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) แบบสำรวจบุคลิกภาพ MPI จำนวน 48 ข้อ ซึ่งผ่านการทดสอบแล้วมีค่าความเที่ยง = .- 0 3) แบบวัดการเชื่อความสามารถในตนทั่วไปของ Sherer และคณะแปล โดยวันเพ็ญ อัศวศิลปกุล จำนวน 17 ข้อ มีค่าความเที่ยง = .85 4) แบบวัดลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวของอัญชลี ศิลาเกษ และคณะ มีจำนวน 29 ข้อ มีค่าความเที่ยง =.91 5) แบบสอบถามวิธีการเผชิญปัญหา จำนวน 20 ข้อ ซึ่งคณะ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองโดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้ค่าความเที่ยง = .80 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ และ Chi-square ผลที่ได้ พบว่า 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีส่วนมากใช้วิธีการเผชิญปัญหาด้วยตนเอง 2. ระดับการเชื่อความสามารถของตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปลายเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนมากอยู่ในระดับปานกลาง 3. ระดับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนมากอยู่ในระดับปานกลาง 4. เพศไม่มีความสัมพันธ์กับวิธีการเผชิญปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 5. บุคลิกภาพแบบเปิดเผย ไม่มีความสัมพันธ์กับวิธีการเผชิญปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 6. บุคลิกภาพแบบอ่อนไหว มีความสัมพันธ์กับวิธีการเผชิญปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=.000) 7. ระดับการเชื่อในความสามารถของตนมีความสัมพันธ์กับวิธีการเผชิญปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (p=.000) 8. ระดับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับวิธีการเผชิญปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (p=.000)
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
my husband cheated femchoice.org dating for married people
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
married looking to cheat open how can people cheat
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
women cheat husband go women who cheat on their husbands
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
how married men cheat open reasons why husband cheat
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: การเผชิญปัญหา, นักเรียน, จิตวิทยา, coping problem, student, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005203

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต