เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดสงขลา

 

ผู้วิจัย/Authors: ปฐมามาศ โชติบัณ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดสงขลา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดสงขลา ใช้ระยะเวลาศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน 2542 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นวิธีการศึกษา ศึกษาในพื้นที่ที่มีผู้ฆ่าตัวตาย จำนวน 29 คน และได้ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจำนวน 7 คน ได้ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ในพื้นที่ที่ไม่มีผู้พยายามฆ่าตัวตาย จำนวน 30 คน และได้ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จำนวน 10 คน เป็นการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะชุมชน การปกครอง สถาบันครอบครัว และการเลี้ยงดูบุตร ความสัมพันธ์ของชุมชน ยาเสพย์ติดและการลักขโมย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ทัศนคติ การขอความช่วยเหลือ อิทธิพลของสื่อ การศึกษา ศาสนา และความต้องการของประชาชน ผลที่ได้ พบว่า พื้นที่ที่มีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จมีปัจจัยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูง ความสัมพันธ์ของชุมชนมีระดับปานกลาง ปัญหาที่สำคัญคือขาดผู้นำที่เข้มแข็ง พื้นที่ที่ไม่มีผู้พยายามฆ่าตัวตาย มีปัจจัยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายน้อยกว่า ความสัมพันธ์ของชุมชนอยู่ในระดับดี มีผู้นำทางศาสนา (อิสลาม) ที่เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับของประชาชน ชุมชนให้ความสำคัญกับศาสนามากมีการปลูกฝังคำสอนของศาสนาตั้งแต่วัยเด็ก ประชาชนในพื้นที่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามคำสอน สรุปและข้อเสนอแนะ รัฐบาลควรส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับกับสาเหตุ และวิธีการให้การช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตายและโรคซึมเศร้าแก่ประชาชน การดำเนินงานหน่วยงานของรัฐในชุมชน ควรเป็นวิธีการที่เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด และสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการป้องกันการฆ่าตัวตายของบุคคลได้
website link wife cheaters
husbands who cheat website why wifes cheat
unfaithful spouse unfaithful husband
website cheat how often do women cheat on their husbands
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
did my girlfriend cheat site i want my girlfriend to cheat on me
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife
cheaters women who love to cheat all women cheat

Keywords: การฆ่าตัวตาย, ฆ่าตัวตาย, ชุมชน, โรคซึมเศร้า, พฤติกรรม, พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, suicide, depress, depression, community psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: สำนักงานสาธารณสุขเขต 12 กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005201

ISSN/ISBN: 974-584-479-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต