เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาพัฒนาการ และวุฒิภาวะทางสังคมของเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

 

ผู้วิจัย/Authors: อากร แสนไชย

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาพัฒนาการ และวุฒิภาวะทางสังคมของเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาพัฒนาการและวุฒิภาวะทางสังคมของเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์บ้านเด็กเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่เข้ามารับการสงเคราะห์เป็นระยะเวลาน้อยกว่า1 ปี และระยะเวลามากกว่า 1 ปีรวมทั้งการหาความสัมพันธของผลการทดสอบระหว่างพัฒนาและวุฒิภาวะทางสังคมโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 63 คน เครื่องมือที่ใช้แบบคัดกรองวินิจฉัยพัฒนาการ Diagnostic Inventory for Children และทดสอบ Vineland Social Maturity Scale และการทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS PC เพื่อหาร้อยละและทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรตามสมมติฐาน โดยใช้ X2 Correlation ผลที่ได้ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย 34 คน คิดเป็นร้อยละ 53.97 และเพศหญิง 29 คน คิดเป็นร้อยละ 46.03 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.92 และแรกเกิด 1 ปี ร้อยละ 23.81 ซึ่งพบว่าเป็นเด็กกลุ่มที่ถูกทอดทิ้งในโรงพยาบาลและสถานที่อื่น ๆ ร้อยละ 44.44 ผลการตรวจพัฒนาการและวุฒิภาวะทางสังคม พบว่าจะเป็นเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าร้อยละ 84.1 วุฒิภาวะทางสังคมต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65.1 และเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์ ไม่พบความแตกต่างกันของผลพัฒนาการ และวุฒิภาวะทางสังคม ไม่ว่าจะเข้ามาอยู่น้อยกว่า 1 ปี หรือมากกว่า 1 ปี นอกจากนั้นยังพบว่าความสัมพันธ์ของพัฒนาการและวุฒิภาวะทางสังคมมีความสัมพันธ์กันทางลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งแสดงว่ากลุ่มพัฒนาการปกติจะมีวุฒิภาวะทางสังคมไม่ดี หรือกลุ่มที่มีวุฒิภาวะทาง สังคมดีแต่มีพัฒนาการช้า
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
how to cheat on your boyfriend how to cheat boyfriend cheat on your boyfriend
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how do you know your wife cheated on you seniorgeekpc.com why do i want to cheat on my wife
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater

Keywords: เด็กกำพร้า, วุฒิภาวะทางสังคม, พัฒนาการ, เด็ก, สุขภาพจิตเด็ก, จิตวิทยา, psychology, child

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005199

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต