เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลการอบรมหลักสูตรคลายเครียดแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขต 6

 

ผู้วิจัย/Authors: เพ็ญศิริ สมใจ, วัชนี หัตถพนม, จุรัญ อึ้งสำราญ, อัชรา ฤาชา

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลการอบรมหลักสูตรคลายเครียดแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขต 6

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินผลการจัดอบรมหลักสูตรคลายเครียดแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขต 6 2. เพื่อสำรวจความเครียด สาเหตุของความเครียดและวิธีการแก้ปัญหาของผู้เข้ารับการอบรม 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของผู้เข้ารับการอบรม วิธีการ โดยการจัดอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขต 6 เฉพาะหลักสูตรที่จัดการอบรม จำนวน 250 คน ในการอบรมแต่ละครั้งได้ทำการประเมินผลก่อนและหลังการอบรม โดยแบบสอบถามส่วนใหญ่นำมาจากกรมสุขภาพจิต โดยเป็นแบบสอบถามที่ประกอบการสอนในหลักสูตรคลายเครียด มีแบบสอบถามเฉพาะข้อมูลทั่วไปที่จัดทำขึ้นเองจากการดำเนินการมีผู้ส่งข้อมูลกลับคืนมา 210 คน คิดเป็นร้อยละ 84 ของผู้เข้ารับการอบรม จากนั้นนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/Pc โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Chi—square ผลที่ได้ ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 81.0 มีอายุอยู่ในช่วง 21.40 ปี ร้อยละ 88.6 สถานภาพสมรสร้อบละ 62.9 จบการศึกษาระดับอนุปริญญาร้อยละ 53.8 จากการสำรวจความเครียดของผู้เข้าอบรม พบว่า ร้อยละ 79 มีระดับความเครียดอยู่ในเกณฑ์ปกติ รองลงมาคือ ร้อยละ15.2 สูงกว่าปกติเล็กน้อย สาเหตุของความเครียดเป็นครั้งคราว 5 ลำดับแรก ได้แก่เกิดจากตนเอง การทำงาน การเรียน การเงิน สิ่งแวดล้อมและสังคม วิธีการแก้ปัญหาเป็นครั้งคราวของผู้เข้ารับการอบรม 5 อันดับแรก ได้แก่ ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากตนเอง แสดงอารมณ์โต้ตอบทันทีเมื่อมีปัญหา ดำเนินชีวิตต่อไปตามปกติเหมือนว่าไม่มีปัญหาเกิดขึ้น โทษว่าเป็นความผิดของผู้อื่น สำหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ปัจจัยในด้านอายุ (P = 0.002) ระดับการศึกษา (P = 0.02) การประเมินผลโครงการในภาพรวมพบว่า หลังการอบรม มีความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทุกหัวข้อ วิธีการคลายเครียดที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด คือ 1 การนวด 2 การทำสมาธิ สำหรับอันดับ 3 มี 2 วิธี คือ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และฝึกการหายใจ และคิดว่าจะนำวิธีวิธีการคลายเครียดไปปฏิบัติและจัดตั้งคลินิก ในด้านวิทยากร จากการศึกษาพบว่า เหมาะสมมาก และเหมาะสมมากที่สุด ร้อยละ 90 สรุปและข้อเสนอแนะ ควรมีการประเมินผลเช่นนี้ในการอบรมเทคโนโลยีต่าง ๆ ของกรมสุขภาพจิตเพื่อเป็นการประเมินผลหลักสูตร วิทยากร ซึ่งจะได้นำมาปรับปรุงในการสอนปีต่อ ๆ ไป
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
dating for married women who love to cheat meet to cheat

Keywords: คลายเครียด, ความเครียด, เครียด, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, psychology, stress

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005198

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต