เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การติดตามเยี่ยมครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: ไพลิน โพธิ์สุวรรณ์, นวลลักษณ์ บูรณะกิติ, วรรณภา สาโรจน์

ชื่อเรื่อง/Title: การติดตามเยี่ยมครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ / วิธีการ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและค้นคว้าหาสาเหตุที่ญาติไม่มารับผู้ป่วยจิตเภท อาการทางจิตทุเลากลับไปดูแล ภายหลังการรักษานานเกิน 8 เดือน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในชุมชนได้อย่างเหมาะสม ลดการพึ่งพาโรงพยาบาลและการป่วยซ้ำ รวมทั้งเพื่อหาแนวทางในการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เหมาะสมร่วมกัน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลขณะที่ไปส่งผู้ป่วยกลับสู่ภูมิลำเนาระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2541-พฤษภาคม 2542 ด้วยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์จากญาติเพื่อนบ้าน และสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ บ้านของผู้ป่วย รวมทั้งหาข้อเท็จจริงโดยใช้แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน ที่ได้จัดทำขึ้นกับผู้ป่วยจิตเภท ครอบครัวและเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี จำนวน 10 คน ข้อมูลจากญาติจำนวน 13 คน เพื่อนบ้านจำนวน 11 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลที่ได้ ญาติผู้ป่วยจำนวน 7 ราย มีความเครียด วิตกกังวล และหวาดกลัวการถูกทำร้ายจากผู้ป่วยตลอดเวลา และญาติผู้ป่วยจำนวน 3 ราย มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ฐานะยากจน การคมนาคมไม่ดี จากการติดตามผลพบว่าผู้ป่วยจำนวน 9 ราย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้ตามอัตภาพของตนเอง ภายใต้การดูแลของครอบครัวชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ป่วยจำนวน 1 ราย กลับมารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นจนถึงปัจจุบัน สรุป การศึกษาในครั้งนี้ ได้ประสานความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการให้ความรู้ คำแนะนำที่ถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท และมีการติดตามผลการรักษาต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขใกล้บ้าน และการช่วยเหลือดังกล่าวสามารถนำประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยจิตเภทรายอื่นที่มีปัญหาเช่นเดียวกันได้ ข้อเสนอแนะ 1. โรงพยาบาลควรมีการจัดทีมสุขภาพจิตออกไปเตรียมครอบครัวและชุมชนให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาญาติไม่มารับกลับไปดูแลเป็นเวลานาน ๆ 2. ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ นอกเหนือกระทรวงสาธารณสุข เช่น ประชาสงเคราะห์จังหวัด อบต. วัด ผู้นำชุมชน ฯลฯ เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับครอบครัวและชุมชน ตลอดจนเพื่อติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง 3. ควรมีการจัดอบรมให้กับแกนนำชุมชนที่มีผู้ป่วยจิตเภทอาศัยอยู่โดยใช้กระบวนการรวมพลังสร้างสรรค์ AIC เข้ามาช่วยในการให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
link how many guys cheat why women cheat on husbands
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
free abortion pill open when to get abortion
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
how to cheat on your boyfriend how to cheat boyfriend cheat on your boyfriend
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
why do husband cheat site when married men cheat
most women cheat women affair married men cheat
free indian sex stories site interactive adult stories

Keywords: ผู้ป่วยจิตเภท, การติดตามเยี่ยม ครอบครัว ผู้ป่วยจิตเภท ชุมชน, โรคจิต, จิตเวช, ชุมชน, psychiatry, community

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005195

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต