เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สภาวะสุขภาพจิต การเผชิญปัญหาและการสนับสนุนทางสังคมของแรงงานไทย

 

ผู้วิจัย/Authors: ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์

ชื่อเรื่อง/Title: สภาวะสุขภาพจิต การเผชิญปัญหาและการสนับสนุนทางสังคมของแรงงานไทย

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ / วิธีการ การวิจัยเชิงพรรณนาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพจิต วิธีการเผชิญปัญหา การสนับสนุนทางสังคมของแรงงานไทยที่สมัครไปทำงานต่างประเทศ และพรรณนาสภาวะสุขภาพจิต โดยปัจจัยทางประชากรและสังคม วิธีการเผชิญปัญหา และการสนับสนุนทางสังคม ศึกษาในผู้ใช้แรงงานไทยที่ตรวจสุขภาพ ณ หน่วยตรวจสุขภาพแรงงานไทยไปต่างประเทศของโรงพยาบาลศิริราชจำนวน 259 คน ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2542 ถึง 9 เมษายน 2542 โดยใช้แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ข้อมูลทางประชากรและสังคม General Health Questionnaire-28 (GHQ-28), Jalowice Coping Scale และ Social Support Questionnaire วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย Pearson’s Chi-square และ Nonparametric Test ผลที่ได้ ความชุกของผู้มีสุขภาพจิตที่ไม่เป็นสุขมีเพียงร้อยละ 5 ส่วนใหญ่เป็นชายอายุระหว่าง 22-35 ปี แต่งงานแล้ว ระดับการศึกษาต่ำ ภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่างงาน มีหนี้สินและต้องมีภาระต้องส่งเสียเลี้ยงดู สาเหตุของการตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศเพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ไปทำงานต่างประเทศมากกว่า 1 แสนบาทผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่าชั้นประถมปีที่ 4 และผู้ที่มีหนี้สินมีสุขภาพจิตที่ไม่เป็นสุขมากกว่าการใช้วิธีการเผชิญปัญหา โดยเน้นที่การแก้ปัญหาในกลุ่มที่มีสุขภาพจิตปรกติและกลุ่มที่มีสุขภาพจิตที่ไม่เป็นสุข ไม่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่ใช้วิธีการเข้าไปจัดการกับปัญหาด้วยตนเอง กลุ่มที่มีสุขภาพจิตที่ไม่เป็นสุขมีการเผชิญปัญหาโดยเน้นวิธีการจัดการกับอารมณ์ในเชิงลบและใช้การปลอบใจตนเองมากกว่า ในขณะที่กลุ่มที่มีสุขภาพจิตปรกติ ใช้วิธีการสวดมนต์เพื่อจัดการกับอารมณ์มากกว่า พ่อและแม่เป็นแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่ดีที่สุด ในขณะที่การสนับสนุนจากพี่น้อง ลูก และจากนอกครอบครัวค่อนข้างต่ำกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีความพอใจในการสนับสนุนทางสังคมที่ตนเองได้รับ โดยกลุ่มที่มีสุขภาพจิตปรกติมีความพอใจมากกว่า สรุปและข้อเสนอแนะ ในการเตรียมความพร้อมผู้ใช้แรงงานไทยไปต่างประเทศควรเสริมจุดแข็งในการเผชิญปัญหาและเตรียมในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ควรเสริมแรงสนับสนุนทางสังคมที่ดีอยู่และเพิ่มทักษะในการแสวงหาแรงสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนผู้ใช้แรงงานด้วยกัน ควรมีการศึกษาหาอัตราการเกิดสภาวะสุขภาพจิตที่ไม่เป็นสุขของแรงงานไทยที่อยู่ต่างประเทศพร้อมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้อง พื่อนำผลการศึกษาที่ได้มาใช้ในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของผู้ใช้แรงงานไทยในต่างประเทศ
read go married and want to cheat
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
how to cheat on my husband site my wife cheated
married and wanting to cheat want wife to cheat why cheat on your wife
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
most women cheat women affair married men cheat
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: สภาวะสุขภาพจิต, แร่งงานไทย, สุขภาพจิต, ภาวะสุขภาพจิต, การสนับสนุนทางสังคม, mental health, labour Thai

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005191

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต