เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคลมชัก

 

ผู้วิจัย/Authors: สมบุญ พลหาญ, อรวรรณ ศิลปกิจ, ศุกภนิตย์ พลไพรินทร์

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคลมชัก

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการให้สุขศึกษาเรื่องโรคลมชัก และการดูแลตัวเองในผู้ป่วยโรคลมชัก วิธีการ ผู้ป่วยโรคลมชักจำนวน 54 คน ที่มารับบริการ ณ คลินิกโรคลมชักระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2540 ตอบแบบสอบถามก่อนและหลังการเข้าโครงการสอนความรู้เรื่องโรคลมชักและการดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยลมชักและญาติ โดยที่แบบสอบถามประกอบด้วยข้อคำถามเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป เรื่องโรคลมชักและการดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วย ผลการศึกษา คะแนนรวมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคลมชักและการดูแลตัวเองระหว่างก่อนและหลังการเข้าโครงการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับการดูแลตัวเอง ของผู้ป่วยด้านพฤติกรรมการดูแลตัวเอง การบันทึกอาการชัก และความร่วมมือในการรักษาดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สรุป การให้ความรู้เรื่องโรคลมชักและการดูแลตัวเองของผู้ป่วยโรคลมชัก ซึ่งดำเนินการสอนโดยพยาบาล เพิ่มความร่วมมือในการรักษาและปรับพฤติกรรม การดูแลตัวเองของผู้ป่วยโรคลมชักให้ดีขึ้น
click here read here what is infidelity
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: ความรู้, สุขศึกษา, การให้สุขศึกษา, โรคลมชัก, ลมชัก, ชัก, พฤติกรรม, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005190

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต