เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความคิดเห็นของบุคลากรพยาบาลและผู้ป่วยจิตเวชของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ต่อการรักษาด้วยกลุ่มบำบัด

 

ผู้วิจัย/Authors: กัลยา ภักดีมงคงล,ภาวินี ธนบดีธรรมจารี

ชื่อเรื่อง/Title: ความคิดเห็นของบุคลากรพยาบาลและผู้ป่วยจิตเวชของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ต่อการรักษาด้วยกลุ่มบำบัด

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเป็นของบุคลากรพยาบาลและผู้ป่วยจิตเวชต่อการรรักษาด้วยกลุ่มบำบัดในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรพยาบาล จำนวน 122 คน ผู้ป่วยจิตเวชชาย จำนวน 100 คน และผู้ป่วยจิตเวชหญิง จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการรักษาด้วยกลุ่มบำบัดของบุคลากรพยาบาล 2. แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปและแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการรักษาด้วยกลุ่มบำบัดของผู้ป่วย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ผู้วิจัยได้นำไปทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื้อมั่นเท่ากับ .85 และ .83 ตามลำดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบ ที (t-test) ผลที่ได้ พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการรักษาด้วยกลุ่มบำบัดของบุคลากรพยาบาล ผู้ป่วยจิตเวชชาย และผู้ป่วยจิตเวชหญิง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 158.43, 102.34 และเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 10.89, 12.24 และ 10.73 ตามลำดับนอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นต่อการรักษาด้วยกลุ่มบำบัด พบว่าพยาบาลวิชาชีพมีความคิดเห็นต่อการรักษาด้วยกลุ่มบำบัด ดีกว่าพยาบาลเทคนิคและเจ้าหน้าที่พยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.01) และพยาบาลวิชาชีพมีความคิดเป็นต่อการรักษาด้วยกลุ่มบำบัดดีกว่าพยาบาลเทคนิคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) นอกจากนี้พยาบาลวิชาชีพยังความคิดเห็นต่อการรักษาด้วยกลุ่มบำบัด ดีกว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายได้ว่า พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องมีบทบาทสำคัญในการวางแผนการจัดกลุ่มบำบัด ซึ่งเป็นบทบาทอิสระที่พยาบาลวิชาชีพสามารถกระทำได้เอง และเป็นหน้าที่หลักอย่างหนึ่งในการให้การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและปรับตัวสู่สังคมได้ โดยพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้นำกลุ่มบำบัดต่าง ๆ เป็นประจำวันอย่างน้อยวันละ 2-3 กลุ่ม พูดคุยและสร้างสัมพันธภาพเชิงบำบัดกับผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ป่วย นับเป็นงานที่อิสระ มีบทบาทที่ชัดเจนและมีอำนาจในการติดสินใจในงานได้ด้วยตนเอง ช่วยให้เกิดทัศนคติที่ดีและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มบำบัด ไปในทางบวก สอดคล้องกับการศึกษาของ ภาวินี ธนบดีธรรมจารี (2540) พบว่า พยาบาลจิตเวชที่ปฏิบัติงานอยู่ในวิชาชีพเป็นระยะเวลานาน 11-20 ปี ร้อยละ 46.1 มีความพึงพอใจในงาน เกิดทัศนคติที่ดีต่องาน และมีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น ประกอบกับพยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และคยผ่านการอบรมการทำกลุ่มบำบัดมากกว่าพยาบาลเทคนิคและเจ้าหน้าที่พยาบาล อีกทั้งวุฒการศึกษาของพยาบาลวิชาชีพ มีทั้งวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่งสูงกว่าของพยาบาลเทคนิคและเจ้าหน้าที่พยาบาล น่าเป็นปัจจัยที่เอื้อให้พยาบาลวิชาชีดมีทัศนคติและความคิดเห็นต่อการรักษาด้วยกลุ่มบำบัด ดีกว่าพยาบาลเทคนิคและเจ้าหน้าที่พยาบาล ซึ่งจะเห็นว่า พื้นฐานการศึกษา การเรียน การสอน หลักสูตรการอบรมการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ประสบการณ์การทำกลุ่มบำบัดที่มีมากกว่าของพยาบาลวิชาชีพ ช่วยส่งเสริมให้วุฒิภาวะทางอารมณ์และความรู้สนึกคิดของพยาบาลวิชาชีพสมบูรณ์มากขึ้น และโดยหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ ต้องเป็นผู้นำกลุ่มในการจัดกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นผลให้พยาบาลวิชาชีพตระหนักถึงความสำคัญของการทำกลุ่มบำบัด และมีความคิดเห็นต่อการรักษาด้วยกลุ่มบำบัดเป็นไปในทางบากมากกว่า จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนเป็นปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนให้พยาบาลวิชาชีพมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นต่อการรักษาด้วยกลุ่มบำบัดมากกว่าพยาบาลเทคนิคและเจ้าหน้าที่พยาบาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) สรุปผลการศึกษาครั้งนี้ได้ว่า ระดับความคิดเห็นต่อการรักษาด้วยกลุ่มบำบัดของบุคลากรพยาบาลและผู้ป่วยจิตเวช ทั้งชายและหญิงส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการรักษาด้วยกลุ่มบำบัด ระหว่างพยาบาลวิชาชีพกับพยาบาลเทคนิค กับเจ้าหน้าที่พยาบาล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพ มีความคิดเห็นต่อการรักษาด้วยกลุ่มบำบัด ดีกว่าพยาบาลเทคนิคและเจ้าหน้าที่พยาบาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01)
link husband cheated why women cheat on husbands
read go married and want to cheat
wife cheaters infidelity open
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
married looking to cheat link how can people cheat
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men

Keywords: ความคิดเห็น พยาบาล ผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มบำบัด, psychiatry, group therapy, nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005187

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต