เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผการประเมินผลโครงการอบรมหลักสูตร การให้การปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ในชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: วัชนี หัตถพนม, ละเอียด ปัญโญใหญ่, สุพิน พิมพ์เสน, บังอร ศรีเนตรพัฒน์, ธนิต โคตมะ, ทัตติยา มานิจสิน

ชื่อเรื่อง/Title: ผการประเมินผลโครงการอบรมหลักสูตร การให้การปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ในชุมชน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ / วิธีการ การจัดโครงการครั้งนี้จัดให้แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ในชุมชนซึ่งเป็นแกนนำจาก จังหวัดอุดรธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากบุคลากรเหล่านี้เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์และการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม มีความรู้เรื่องกระบวนการให้การปรึกษาและทักษะต่าง ๆ และสามารถให้การปรึกษาแก่ผู้มาขอรับบริการได้ วิธีการ โดยการจัดอบรมผู้ติดเชื้อวันที่ 27–29 ตุลาคม 2540 หลังจากนั้นจัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานหลังอบรม 4 และ 8 เดือน และเมื่อครบ 1 ปี มีการส่งแบบสอบถามให้ผู้เข้ารับการอบรมตอบกลับคืนมา ผลที่ได้ มีผู้เข้ารับการอบรม 18 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 61.11 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 50 อาชีพทำนาทำสวน ทำไร่ รับจ้าง ร้อยละ 66.66 จากการศึกษาคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และการปฏิบัติตัวโดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการอบรม พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p =0.05) สำหรับคะแนนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้การปรึกษา ก่อนและหลังการอบรมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = 0.05) สำหรับการประเมินผลภาพรวมของโครงการพบว่า มีความเหมาะสมในทุกหัวข้อทีทำการประเมิน ยกเว้นหัวข้อระยะเวลาในการ จัดอบรมตอบว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 58.82 โดยแสดงความคิดเห็นว่าควรใช้เวลาในการจัดอบรม 5 วัน จากการจัดประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานภายหลังอบรมไปแล้ว 4 และ 8 เดือนแรก พบว่ามีผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการอบรมถึงแก่กรรม 5 คน ในภาพรวมของการประเมินผลการดำเนินงานให้การปรึกษาในชุมชน ตลอดระยะ 1 ปี หลังการอบรม ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้นำความรู้ไปใช้ในการให้การปรึกษาผู้ติดเชื้อเอดส์ ญาติผู้ป่วย และประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่นักเรียน นักศึกษาสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งติดตามเยี่ยมผู้ติดเชื้อที่อยู่ในชุมชนด้วย สรุปและข้อเสนอแนะ เป็นโครงการที่ควรมีการขยายผลในการจัดอบรมในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์อีกต่อไปเนื่องจากผู้ติดเชื้อสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มที่มีปัญหาได้โดยตรง แต่การคัดเลือกผู้ที่เข้าอบรมควรเป็นผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ปรากฏอาการ และมีความพร้อมในการเรียนรู้จะช่วยให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น
why most women cheat signs of infidelity
unfaithful spouse unfaithful husband
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
wife cheaters go open
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
why do husband cheat site when married men cheat
women cheat on their husbands go why men cheat
how to cheat on wife go why wife cheated
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
percent of women that cheat link how to spot a cheater
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men

Keywords: การให้การปรึกษา, ปรึกษา, ผู้ติดเชื้อเอดส์ในชุมชน, โรคเอดส์, จิตวิทยา, psychology, counseling, aids, HIV

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005185

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต