เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ฐานข้อมูลวิจัยทางสุขภาพจิตและจิตเวชของประเทศไทย

 

ผู้วิจัย/Authors: อภิชัย มงคล และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ฐานข้อมูลวิจัยทางสุขภาพจิตและจิตเวชของประเทศไทย

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1 รวบรวมบทคัดยอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและจิตเวชของประเทศไทย ย้อนหลัง 20 ปี ให้เป็นฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้ทางอินเตอร์เน็ต 2 สร้างช่องทางในการเผยแพร่งานวิจัย ให้นักวิจัยทางสุขภาพจิตและจิตเวช วิธีการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นได้ทำการรวบรวมบทคัดย่อผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและจิตเวชของประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 1,100 ผลงาน โดยกำหนดรหัสเก็บเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้คือ ชื่อเรื่อง, ผู้แต่งและคณะ, ที่อยู่ของหัวหน้าคณะ, แหล่งเผยแพร่, บทคัดย่อ, ภาษาต้นฉบับ, Keywords, ชนิดเอกสารวิจัย ,ISSN หรือ ISBN, ประเทศ (ไทย) และได้นำไปจัดเก็บบน database server ของโรงพยาบาล ให้ผู้ที่สนใจสามารถ log on ทางอินเตอร์เน็ต เข้ามาได้ตามที่อยู่ดังนี้ คือ http : // www.jvkk.go.th ผลที่ได้ คาดว่าจะได้ผลให้มีการตื่นตัวในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานสุขภาพจิต สรุปและข้อเสนอแนะ ฐานข้อมูลนี้ได้เปิดบริการให้นักวิชาการและประชาชนเข้ามาสืบค้นได้ตั้งแต่ต้นปี 2542 แล้ว ขณะนี้กำลังเร่งประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงกัน
link husband cheated why women cheat on husbands
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
why do husband cheat link when married men cheat
how to cheat on wife link why wife cheated
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: ฐานข้อมูลวิจัยทางสุขภาพจิตและจิตเวช, ฐานข้อมูล, สุขภาพจิต จิตเวช, วิจัย บทคัดย่อ, psychiatry, mental health research database, Thai

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005183

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต