เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดและสุขภาพจิตของคนไทย ปี 2539

 

ผู้วิจัย/Authors: ภัคนพิน กิตติรักษนนท์ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดและสุขภาพจิตของคนไทย ปี 2539

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อหาความชุกของความเครียด ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนาชนิดตัดขวาง ณ จุดหนึ่งของเวลา ประชากรของเวลา ประชากรตัวอย่าง 10,775 ราย โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบตามจังหวัดต่าง ๆ รวม 76 จังหวัด เครื่องมือที่ใช้เป็น GHQ-24 ที่มีค่า Reliability ค่า K=0.88 และเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผลที่ได้ ประชากรที่ศึกษาเป็นชาย 43.9% เป็นหญิง 56.1% อายุระหว่าง 12-60 ปี มีความเครียด 67.6 % หญิงเครียดมากกว่าชาย ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความเครียด คือ ผู้ที่มีอายุอยู่ในวัยทำงาน การศึกษาอยู่ในช่วงมัธยมศึกษาถึงปริญญาตรี ผู้ที่มีรายได้ไม่พอใช้ และรายได้ต่ำ เครียดมากกว่าผู้มีรายได้สูง สาเหตุที่ทำให้เครียดได้แก่ปัญหาการงานและอาชีพ ปัญหาการเรียนและการศึกษา และปัญหาการเงินและเศรษฐกิจ วิธีแก้ไขความเครียดส่วนใหญ่ใช้วิธีการหาความบันเทิง และครอบครัวตามลำดับ ผู้ที่ช่วยเหลือ คือ เพื่อน รองลงมา คือ พ่อ แม่ และคู่สมรส การมีน้ำใจช่วยเหลือกัน ให้กำลังใจกันและจริงใจต่อกัน จะช่วยลดความเครียดได้ ผู้ที่เครียดต้องการให้รัฐบาล แก้ปัญหาเศรษฐกิจ เป็นอันดับแรก รองลงไป คือ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาสังคม อาการของความเครียดที่แสดงออกมา ได้แก่ คิดมากเรื่องเงินทอง การเรียน การงาน ส่วนที่อาการทางกายที่พบมากได้แก่ ปวดศีรษะ ขี้ลืม นอนหลับยาก และไม่มีสมาธิ สรุปและข้อเสนอแนะ การศึกษานี้ได้ดำเนินการทั่วประเทศ และศึกษาก่อนประเทศไทยจะประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ข้อมูลความเครียดที่เป็นฐานของการเฝ้าระวังความเครียดในปีต่อมา
why men have affairs website married men who cheat with men
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
meet to cheat go why women cheat
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife
women cheat husband go women who cheat on their husbands
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: ความเครียด, สุขภาพจิตของคนไทย, ความชุก, ระบาดวิทยา, ภาวะเครียด, สุขภาพจิต, เครียด, stress, mental health, epidemiology, prevalence

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005179

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต