เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตายในเขตชนบท จังหวัดอุบลราชธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: ธีราภา ธานี, สุรีภรณ์ สมคะเณย์

ชื่อเรื่อง/Title: การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตายในเขตชนบท จังหวัดอุบลราชธานี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพื่อศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ปัจจัยเกื้อหนุนทางสังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตายในชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยการคัดเลือกพื้นที่ในการศึกษาวิจัยเป็น 2 พื้นที่ คือ พื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ปลอดจากการพยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตาย แล้วทำการเก็บข้อมูลเป็นเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก สำหรับสัมภาษณ์กลุ่มแกนนำและประชาชนทั่วไป แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสำหรับบุคคลที่พยายามฆ่าตัวตายและญาติที่เกี่ยวข้องประเด็นห้วข้อสนทนากลุ่มใช้เก็บข้อมูลกลุ่มประชาชนทั่วไป และแบบสังเกตการมีส่วนร่วมและการดำเนินชีวิตของประชาชนซึ่งเก็บข้อมูลในช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2542 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ปลอดโดยยกคำพูด (Quotation) ของผู้ถูกสัมภาษณ์เพื่อเกิดความชัดเจนในข้อมูล ผลที่ได้ พบว่า 1. องค์ประกอบของชุมชนที่มีผลต่อการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการพยายามฆ่าตัวตาย คือ ลักษณะของการตั้งบ้านเรือนที่ติดต่อสังคมภายนอกได้หลายทาง ลักษณะของการปลูกบ้านที่ไม่กระจัดกระจาย ลักษณะของครอบครัวขยาย ลักษณะของการตั้งองค์กรช่วยเหลือด้านการเงินในระบบภายในหมู่บ้าน และลักษณะการปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วม 2. ปัจจัยเสี่ยงทางสังคม คือ ค่านิยมด้านวัตถุทำให้เกิดการแข่งขันและการขัดแย้งของผู้นำชุมชนกับประชาชนที่เรื้อรัง 3. ปัจจัยเกื้อหนุนทางสังคมและการมีส่วนร่วม คือ การสื่อสารและสัมพันธภาพระหว่างคนในครอบครัว การพึ่งพาตนเองของชุมชน การมีส่วนร่วมขององค์กรของรัฐที่สม่ำเสมอและความตระหนักของชุมชนต่อปัญหาการฆ่าตัวตาย ข้อเสนอแนะ 1. ควรสนับสนุนให้มีการตั้งองค์กรในหมู่บ้าน โดยประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตนเอง 2. เจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนต่าง ๆ ควรมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมของประชาชนที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอ 3. ส่งเสริมให้ชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิตโดยพัฒนาองค์กรผู้นำทางธรรมชาติในการนำเอาความรู้ไปช่วยป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน 4. ควรศึกษาเชิงปฏิบัติการถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือ ป้องกันผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการพยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตาย
why most women cheat signs of infidelity
website women that cheat with married men wife cheaters
cheaters wife affair read
website read here how often do women cheat on their husbands
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
free abortion pill open when to get abortion
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
meet to cheat go why women cheat
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
cheaters link all women cheat
horny sex stories read reading sex stories

Keywords: การฆ่าตัวตาย, ฆ่าตัวตาย, ชุมชน, โรคซึมเศร้า, กลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, suicide,suicidal attempt, depress, depression, community psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005177

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต