เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดเป็นซ้ำของโรคจิตเภทในสถาบันประสาทวิทยา

 

ผู้วิจัย/Authors: วราภรณ์ ตั้งตรงไพโรจน์

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดเป็นซ้ำของโรคจิตเภทในสถาบันประสาทวิทยา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ให้บริการผู้ป่วยโรคระบบประสาทและจิตเวช พบว่ามีผู้ป่วยมารับการรักษาและกลับเป็นซ้ำอยู่เป็นจำนวนหนึ่ง การศึกษาปัจจัยต่าง ๆ น่าจะมีประโยชน์ในการนำมาใช้ในการป้องกันการเกิดซ้ำของโรคจิตเภท ซึ่งจะช่วยลดปัญหาและภาระทั้งทางด้านสาธารณสุข สังคมและครอบครัว วิธีการศึกษาโดยการตรวจร่างกาย ตรวจสภาพจิตผู้ป่วยและวินิจฉัยโรคตาม ICD-10 รหัส F20 ในผู้ป่วยจิตเภทที่มารับบริการที่สถาบันประสาทวิทยา โดยมีเกณฑ์ดังนี้คือ มารับการรักษาสม่ำเสมอต่อเนื่องมากกว่า 2 ปี เป็นผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการกลับเป็นซ้ำ 100 ราย (case) และเป็นผู้ป่วยจิตเภทที่ไม่มีอาการกลับเป็นซ้ำ 100 ราย (Control) และให้ผู้ป่วยตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ case-control study โดยอธิบายค่าความเสี่ยง odd ratio ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผลที่ได้ ผู้ป่วยจิตเภททั้ง case และ control มีการกระจายของข้อมูลใกล้เคียงกันทั้งเพศ อายุเฉลี่ย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีภูมิลำเนาส่วนใหญ่ในกรุงเพทมหานคร เป็นโสด ระดับการศึกษาประถม 6 อาชีพรับจ้างทั่วไป และไม่มีปัญหาเศรษฐกิจ ปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมทั้ง case และ control ส่วนใหญ่มีพี่น้องมากกว่า 3 คน เป็นบุตรคนกลาง ไม่มีประวัติแฝด และไม่มีประวัติป่วยทางจิตเวชในครอบครัว ข้อมูลการดำเนินโรคทั้ง case และ control ส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพแบบ introversion พบอาการเริ่มป่วยในวัยผู้ใหญ่ อาการขณะป่วยเป็นแบบ positive symptoms onset พบในเวลามากกว่า 6 เดือน ผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้กลไกทางจิตที่ไม่มีความสุข (Unhealthy) มีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นซ้ำของโรคจิตเภทมากกว่าผู้ป่วยที่ใช้กลไกทางจิตที่มีความสุข 2.46 เท่า ผู้ป่วยจิตเภทที่ตอบสนองต่อยาไม่ดีมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นซ้ำของโรคจิตเภทมากกว่าผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อยาดี 1.31 เท่า ผู้ป่วยจิตเภทที่กินยาไม่สม่ำเสมอมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นซ้ำของโรคจิตเภทมากกว่าผู้ป่วยที่กินยาสม่ำเสมอ 17.67 เท่า ปัจจัยเสี่ยงที่เหลือคือประวัติป่วยโรคจิตเวชในครอบครัว อาการขณะป่วยและวัยขณะป่วยล้วนไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นซ้ำของโรคจิตเภท สรุปและข้อเสนอแนะ โรคจิตเภทเป็นโรคเรื้อรังและมีอุบัติการณ์ร้อยละ 1 ทั่วโลกขณะนี้ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และมีจำนวนมากที่กลับเป็นซ้ำ แต่พบว่ามีหลายปัจจัยเสี่ยงที่น่าจะนำมาใช้ประโยชน์เพื่อลดการกลับเป็นซ้ำ ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงอื่นเพื่อนำมาใช้ป้องกันการเกิดเป็นซ้ำของโรคจิตเภท การนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการทำกลุ่มจิตบำบัดผู้ป่วยและญาติเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วย และควรจัดทำสื่อข้อมูลเกี่ยวกับโรคจิตเภทและการป้องกันการเกิดเป็นซ้ำ
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
My wife cheated on me click all wives cheat
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
why do husband cheat site when married men cheat
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: ปัจจัยเสี่ยง, โรคจิตเภท, จิตเภท, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, relap, psychiatry, schizophrenia, psychosis

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005167

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต