เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความชุกและภาวะสุขภาพจิตของคนไทยที่ติดสุรา

 

ผู้วิจัย/Authors: ปริทรรศ ศิลปกิจ, วนิดา พุ่มไพศาลชัย, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์

ชื่อเรื่อง/Title: ความชุกและภาวะสุขภาพจิตของคนไทยที่ติดสุรา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ.2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสำรวจความชุกของการติดสุราในคนไทยและภาวะสุขภาพจิตในรูปของความเครียด,อาการซึมเศร้า ความคิดอยากฆ่าตัวตาย และความคิดอยากฆ่าผู้อื่น 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการติดสุราในคนไทย วิธีการ 1. กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มและกลุ่มหลายขั้นตอน (Multi-stage cluster sampling) จาก 12 เขตทางสาธารณสุขทั่วประเทศในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2541 กลุ่มตัวอย่างเป็นชาย ร้อยละ 14.3 เป็นหญิงร้อยละ 65.7 อายุอยู่ระหว่าง 17-87 ปี (เฉลี่ย 38.9 ปี) สถานภาพสมรสร้อยละ 76.0 แต่งงานแล้ว ร้อยละ 31.8 มีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ร้อยละ 64.8 มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก ร้อยละ 50.3 เป็นเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 67.1 มีรายได้ไม่เกิน 3,000บาท/เดือน ร้อยละ 23.6 มีสถานะทางการเงินอยู่ในระดับไม่พอใช้ต้องพึ่งอาศัยผู้อื่นหรือต้องกู้ยืมจากคนอื่น ร้อยละ 52.9 มีภาระต้องรับผิดชอบทางด้านการเงินต่อบุคคลอื่นร้อยละ 77.2 จะมีบ้านหรือที่ดินเป็นของตนเอง ร้อยละ 71.8 อาศัยอยู่ในบ้านของตนเอง ร้อยละ 75.1 จะมีคนอาศัยอยู่ในบ้านตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป 2. เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบคัดกรอง CAGE แบบวัดความเครียดสวนปรุง แบบวัดอาการซึมเศร้าของเบค แบบสำรวจความคิดอยากฆ่าตัวตายและคิดฆ่าผู้อื่น สถิติที่ใช้ Chi-square ผลที่ได้ จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 9.3 อยู่ในเกณฑ์ที่จะติดสุราอีก ร้อยละ 8.3 เข้าข่ายน่าสงสัย จังหวัด เขต หรือภาคที่แตกต่างกันจะมีอัตราการติดสุราต่างกัน (P<0.05) โดยจังหวัดที่มีอัตราการติดสุราสูงสุดคือ บุรีรัมย์ ร้อยละ 13.7 ต่ำสุดคือ อุบลราชธานี ร้อยละ 2.8 เขตที่ติดสุราสูงสุดคือ เขต 3 ร้อยละ 13.7 ต่ำสุดคือเขต 11 ร้อยละ 4.9 ภาคที่ติดสุราสูงสุดคือ ภาคตะวันออก ร้อยละ 13.7 ต่ำสุดคือภาคใต้ ร้อยละ 5.2 ร้อยละ 38.2 ใความเครียดอยู่ในระดับรุนแรง ร้อยละ 38.1 มีอาการซึมเศร้าอยู่ในระดับที่ถือว่าควรไปพบแพทย์ร้อยละ 7.6 มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ร้อยละ 5.4 มีความคิดอยากฆ่าผู้อื่น โดยเมื่อมองเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในเกณฑ์ติดสุราแล้ว ร้อยละ 51.2 ของคนที่ติดสุราจะมีความเครียดอยู่ในระดับสูงถึงรุนแรง ร้อยละ 48.6 มีอาการซึมเศร้าในระดับที่ต้องไปพบแพทย์หรือผู้รู้ ร้อยละ 11.9 จะมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ร้อยละ 11.3 จะมีความคิดอยากฆ่าผู้อื่น ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการติดสุราคือ เพศชาย คนโสด ไม่มีบุตร การศึกษาระดับมัธยมหรือประกาศนียบัตร อาชีพเกษตรกร สถานะการเงินไม่พอใช้ ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ต้องอาศัยญาติอยู่ ครอบครัวที่ทะเลาะถึงขั้นทำร้ายกัน ภาวะเครียดสูง ภาวะซึมเศร้าสูง การมีความคิดอยากฆ่าตัวตายและคิดอยากฆ่าผู้อื่น (p<0.05) สรุปและข้อเสนอแนะ อัตราการติดสุรามีความสัมพันธ์กับภาวะเครียดและอาการซึมเศร้าสูง (p<0.05) อาจเป็นเพราะว่าประชาชนส่วนหนึ่งเมื่อมีปัญหาทางจิตใจขึ้นแล้วใช้การดื่มสุราเป็นทางออก ซึ่งเป็นวิธีการจัดการกับปัญหาทางสุขภาพจิตในลักษณะที่อาจก่อปัญหาอย่างอื่นตามมาในภายหลัง ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตควรจะส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักนำวิธีการจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นในรูปแบบที่สร้างสรรมาใช้ให้มากขึ้น
website women that cheat with married men wife cheaters
link how many guys cheat why women cheat on husbands
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
how to cheat on wife go why wife cheated
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: ความชุก ภาวะสุขภาพจิต ไทย สุรา เหล้้า สุขภาพจิต ระบาดวิทยา Thai epidemiology, epidemic, prevalence, alcohol, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005166

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต