เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอายุในสภานสงเคราะห์คนชราของรัฐในกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง ปี พ.ศ. 2542

 

ผู้วิจัย/Authors: จรัมพร วงศ์สิโรจน์กุล

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอายุในสภานสงเคราะห์คนชราของรัฐในกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง ปี พ.ศ. 2542

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ.2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราของรัฐ 3 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ อายุ เพศ สถานที่ ประเภทการรับบริการ ระยะเวลาเข้ารับบริการที่มีต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา 3 แห่ง การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาในช่วงเวลาหนึ่ง เป็นรูปแบบของการสำรวจ (Descriptive study , Cross sectional survey) โดยใช้แบบคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตฉบับภาษาไทย (Thai Carnival Health Questionnaires 12) ที่พัฒนามาจาก GHO ของ Goldberg (1972) ซึ่งมีค่าความเชื่อถือได้ และความแม่นตรงในเกณฑ์ดี คือ ความสอดคล้องภายในของคำถาม (Internet consistency) มีค่า Conbach’s Alpha Coefficient ตั้งแต่ 0.84 ถึง 0.94 , Sensitivity ตั้งแต่ร้อยละ 78.1 ถึง 85.3 และ Specificity ตั้งแต่ร้อยละ 84.4 ถึง 89.7 โดยสัมภาษณ์แบบเจาะจงในกลุ่มประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีการรับฟังดี ซึ่งมารับบริการในสถานสงเคราะห์คนชราของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จำนวน 3 แห่ง คือ ศูนย์บริการสังคมผู้สูงอายุดินแดง สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 กลุ่มตัวอย่าง 271 ราย แล้วประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS.PC โดยวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ของตัวแปรต่าง ๆ และความสัมพันธ์ของตัวแปร ด้วยสถิติแสดงจำนวน ค่าร้อยละ และค่า Chi-square เปรียบเทียบความสัมพันธ์ ผลที่ได้ จากการศึกษาผู้สูงอายุ จำนวน 271 ราย เป็นผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 115 คน (ร้อยละ 42.4) บ้านบางแค 2 58 คน (ร้อยละ 21.4) และสถานบริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง 98 คน (ร้อยละ 36.2) พบว่าเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย อายุช่วง 70-79 ปี มากที่สุด รองลงมาคือ 60-67 ปี และ 80 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 44.6 , 33.6 และ 21.8 ตามลำดับ) ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มารับบริการแบบประจำ ร้อยละ 64.2 ระยะเวลาที่อยู่ในสถานสงเคราะห์แบบอยู่ประจำมากที่สุดช่วง 2-10 ปี พบร้อยละ 62.3 รองลงมาต่ำกว่าหรือเทียบกับ 1 ปี ร้อยละ 20.6 ส่วนผู้สูงอายุที่มารับบริการแบบไป-กลับ เป็นผู้สูงอายุในสถานบริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดงเพียงแห่งเดียว (ร้อยละ 89.6 ของผู้สูงอายุในสถานบริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง) ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต พบว่าสูงถึงร้อยละ 37.6 ส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีปัญหาสุขภาพจิตกับ อายุ เพศ การรับบริการ ระยะเวลาที่รับบริการ และสถานที่รับบริการ พบว่า มีอัตราการมีปัญหาสุขภาพจิตที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของตัวแปรอายุ (P=0.01) ระยะเวลาที่มารับบริการ (P=0.01) สถานที่รับบริการ 3 แห่ง (P=0.01) ส่วนเพศและการรับบริการไม่มีความแตกต่างของอัตราการมีปัญหาสุขภาพจิต สรุปและข้อเสนอแนะ ข้อมูลปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุมีความสำคัญและเป็นประโยชน์สำหรับการประกอบการวางแผนการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอายุ และในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพื่อให้ทราบขนาดของปัญหา ระดับความรุนแรงของปัญหา และกลุ่มอาการของปัญหาสุขภาพจิตด้วย
how to spot a cheater how many people cheat open
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
reasons women cheat click how to cheat on wife
dating for married women who love to cheat meet to cheat

Keywords: ภาวะสุขภาพจิต ผู้สูงอายุ คนชรา สุขภาพจิต mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005165

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต